Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10,  71-682 Szczecin wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704  w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 302.418.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl , ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 5.150.000 euro na:

 

„Budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o.

na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie, tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu budynków warsztatowo-biurowych z garażami, wiatami, portiernią i myjnią dla samochodów ciężarowych wraz   z zagospodarowaniem terenu, parkingiem dla samochodów osobowych i parkingiem dla samochodów ciężarowych, układem komunikacyjnym ze zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i  z wyburzeniem istniejących budynków

na podstawie

 projektu budowlanego i wykonawczego „Budowa zespołu budynków warsztatowo-biurowych        z garażami, wiatami, portiernią i myjnią wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i  z wyburzeniem istniejących budynków” opracowanego przez Pracownię Architektoniczną ATELIER XXI Krzysztof Kalert ze Szczecina, ul. Przyjaciół Żołnierza 80/3

 

Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Golisza na działkach 1/5 i 1/9 obręb 3023 oraz 8/8 i 8/16 obręb 3097 oraz na działkach przyległych

 

2.      Wymagany termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

3.       Warunki udziału w postępowaniu / opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków/ dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1.         Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, na Formularzu Nr 2 do SIWZ  (Oświadczenie wykonawcy), że:

1)                 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)              posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)              znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)              nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.         W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ustawy wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

1)                 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2)                 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:         Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej są zobowiązani przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

3)                 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

4)                 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5)                 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których  mowa w pkt. 2. 1) – 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)            nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)            nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)            nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) o których  mowa w pkt 2. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,.

2.2.   dokumenty, o których mowa w pkt 2.1.1) lit. a) i c) oraz w pkt. 2.1.2)   powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert a dokument o którym mowa w pkt 2.1.1) lit. b) winien być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2.3.   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu odpowiednich terminów, o których mowa w pkt. 2.2.

 

3.         Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:

3.1.   Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przejawiające się:

1)                Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 25 milionów  zł brutto. Za robotę o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna taką robotę, która jednocześnie będzie w swoim zakresie zawierać roboty kubaturowe, drogowe i sieciowe. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej .

                       Jeżeli kwota ww. robót podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a)     wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Formularz nr 3 do SIWZ)

b)  dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w ppkt. 1)  zostały wykonane należycie; 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty  zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej:

-                    wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą ,

-                    wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,

-                    wskazanie zakresu robót,

-                    wskazanie wartości robót,

-                    wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

-                    wskazanie miejsca wykonania,

-                    opinię podmiotu stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie,

 

 

2)        Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj, w latach 2007, 2008, 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przeciętne zatrudnienie w wysokości co najmniej 80 pracowników.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 4 do SIWZ,

 

3)                Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj. w latach 2007, 2008 , 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przeciętną liczebność personelu kierowniczego w wysokości co najmniej 15 pracowników (do personelu kierowniczego zaliczane są stanowiska techniczne od majstra wzwyż oraz stanowiska kierownicze administracyjne).

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ,

 

4)                Dysponowaniem we własnym zakresie, lub korzystając z osób udostępnionych przez inny podmiot - co najmniej wszystkimi poniżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

a)      Kierownikiem budowy – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie MTiB”) – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.

Ponadto osoba wskazana jako Kierownik budowy winna posiadać minimum    10 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

 

b)      Kierownikiem robót w specjalności drogowej – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych.

Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności drogowej winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji robót drogowych.

 

c)      Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej (1) – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności instalacyjnej (1) winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót  przy realizacji robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

d)      Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej (2) – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności instalacyjnej winna posiadać minimum  5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Zamawiający zawiadamia, że nie dopuszcza, aby jedna osoba została wskazana do wykonywania więcej niż 1 z ww. funkcji.

                          Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.4) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:                                                                                   

                              -    wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz proponowanej roli przy realizacji niniejszego zamówienia (Formularz nr 6 do SIWZ) wraz ze zobowiązaniem innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy powyższych osób (Formularz nr 6a do SIWZ) w przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z personelu innego podmiotu,

- kopie uprawnień budowlanych wszystkich osób posiadających uprawnienia wymienione w pkt 3.1.4) powyżej, wraz z zaświadczeniem o przynależności tych osób do właściwego organu samorządu zawodowego i poświadczających posiadanie przez te osoby ubezpieczenia OC, ważnego na dzień składania ofert.

3.2.  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

     Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:

a)            posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2.000.000,- zł. (słownie: dwa miliony złotych).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,

b)            w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), tzn., że średnia jego przychodów z ostatnich trzech lat wynosiła minimum 25 mln zł..

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu w/w części. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniach poprzednich. Jeżeli wykonawca nie ma jeszcze zatwierdzonego rachunku zysków i strat za rok 2009, winien przedłożyć dokumenty za lata 2006, 2007, 2008.

Jeżeli ww. kwoty podane będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

 

4.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Inwestycji i Remontów przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, w godz.   700÷ 1500

 

5.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Jędrzejczyk - tel: 091 44 26 153

 

6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

7.    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych

 

8.  Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2010r. do godz.  945 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin

 

9.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2010r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr  321 – 324 (sala konferencyjna)

 

10.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)

 

11.  Kryterium oceny: najniższa cena brutto,

 

12.          Termin związania ofertą – 60 dni

 

13.        Robota budowlana zakwalifikowana według grup CPV: 45110000, 45213000, 45230000, 45300000, 45400000

 

14.         Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

 

15.        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa   w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

 

16.               Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.zwik.szczecin.pl

 

17.    Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.12.2009r.

 

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA (plik ogłoszenia w zakładce "Ogłoszenie do pobrania" pod nazwą "zmiana_ogloszenia.doc") 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana_ogloszenia_2.doc (DOC, 22KB) 2010-02-10 07:49:53 22KB 390 razy
2 zmiana_ogloszenia.doc (DOC, 25KB) 2010-01-21 08:48:43 25KB 357 razy
3 OGLOSZENIE_-_strony_ZWIK.doc (DOC, 88KB) 2009-12-18 15:36:00 88KB 366 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 KONSTRUKCJA.ZIP (ZIP, 36.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:10 36.MB 775 razy
2 INSTALACJE_SLABOPRADOWE_SYSTEM_ODDYMIANIA.ZIP (ZIP, 8.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:34:46 8.4MB 520 razy
3 INSTALACJE_TELEINFORMATYCZNE.ZIP (ZIP, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 6.0MB 519 razy
4 INSTALACJE_SANITARNE_SIECI.ZIP (ZIP, 21.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:10 21.MB 555 razy
5 ARCHITEKTURA.ZIP (ZIP, 18.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 18.MB 701 razy
6 GOLISZA_ST_PDF.ZIP (ZIP, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:18:18 3.3MB 728 razy
7 INSTALACJE_SANITARNE_WENTYLACJA_MECHANICZNA.ZIP (ZIP, 4.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 4.8MB 563 razy
8 INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_WEWNETRZNE.ZIP (ZIP, 9.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 9.4MB 523 razy
9 Gl1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU2.pdf (PDF, 8.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-26 13:37:18 8.6MB 88 razy
10 SIWZ_-_Golisza_-_NOWA.doc (DOC, 606KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 08:36:36 606KB 907 razy
11 WEZEL_CIEPLOWNICZY.ZIP (ZIP, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:10 1.2MB 557 razy
12 PROJEKT_DROGOWY.ZIP (ZIP, 30.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 30.MB 594 razy
13 INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_WEZEL_CIEPLOWNICZY.ZIP (ZIP, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 353KB 488 razy
14 INSTALACJE_SANITARNE_CO.ZIP (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:10 22.MB 577 razy
15 INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_SIECI.ZIP (ZIP, 5.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 5.7MB 527 razy
16 Gl1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU5_plik_poprawiony.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-01-28 08:42:00 2.0MB 134 razy
17 INSTALACJE_SLABOPRADOWE_SWIN_TVD_DMOFONOWA.ZIP (ZIP, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:34:46 3.0MB 516 razy
18 INSTALACJE_SANITARNE_WOD-KAN.ZIP (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:35 10.MB 549 razy
19 INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_BATERIA_KONDENSATOROW.ZIP (ZIP, 212KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:34:46 212KB 492 razy
20 GOLISZA_DOKUMENTY.zip (ZIP, 85.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-29 12:12:31 85.MB 642 razy
21 INSTALACJE_SANITARNE_SPREZONE_POWIETRZE.ZIP (ZIP, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-12-23 10:19:10 3.3MB 552 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 rzut_parteru_sufitow_podwieszonych.pdf (PDF, 869KB) 2010-01-12 12:57:34 869KB 488 razy
2 rzut_pietra_sufitow_podwieszonych.pdf (PDF, 899KB) 2010-01-12 12:58:59 899KB 418 razy
3 Pytania_-_odpowiedzi_25-40.doc (DOC, 46KB) 2010-01-20 14:00:41 46KB 400 razy
4 plansza_organizacji_ruchu.pdf (PDF, 1.5MB) 2010-01-12 13:12:36 1.5MB 375 razy
5 zmiany_ogA_oszenia_i_SIWZ_2.doc (DOC, 50KB) 2010-02-10 10:28:51 50KB 425 razy
6 Pytania_-_odpowiedzi_12-24.doc (DOC, 46.KB) 2010-01-14 14:37:05 46.KB 417 razy
7 str.tyt_konstr.A_ciany_op.pdf (PDF, 47.KB) 2010-01-20 14:29:03 47.KB 672 razy
8 Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD.B.pdf (PDF, 1.2MB) 2010-01-26 13:16:31 1.2MB 441 razy
9 Gl1_RZUT_PARTERU_BUD.B.pdf (PDF, 1.1MB) 2010-01-26 13:13:47 1.1MB 387 razy
10 zaA_A_cznik_do_pisma_z_dnia_15.02.200100001.jpg (JPG, 1.2MB) 2010-02-15 14:44:23 1.2MB 416 razy
11 Pytania_-_odpowiedzi_83_-_104.doc (DOC, 54KB) 2010-02-08 10:59:50 54KB 631 razy
12 Gl1_RZUT_DACHU_BUD-C.pdf (PDF, 458KB) 2010-01-26 13:12:14 458KB 351 razy
13 zmiany_SIWZ_3.doc (DOC, 90KB) 2010-02-23 14:27:45 90KB 504 razy
14 Przedmiar_robot_dz._8-8.pdf (PDF, 42.KB) 2010-01-28 14:04:13 42.KB 428 razy
15 Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD-C.pdf (PDF, 801KB) 2010-01-26 13:17:17 801KB 368 razy
16 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.4_S4.pdf (PDF, 21.KB) 2010-01-20 14:38:12 21.KB 478 razy
17 rys._nr_PW_K_06.pdf (PDF, 600KB) 2010-01-20 14:20:09 600KB 395 razy
18 zmiany_ogloszenia_i_SIWZ_1.doc (DOC, 58.KB) 2010-01-21 08:44:09 58.KB 472 razy
19 rys_nr_PW_K_01.pdf (PDF, 978KB) 2010-01-20 14:11:46 978KB 353 razy
20 Gl1_RZUT_PARTERU_BUD.A.pdf (PDF, 592KB) 2010-01-26 13:12:51 592KB 394 razy
21 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.3_S3.pdf (PDF, 24.KB) 2010-01-20 14:37:29 24.KB 388 razy
22 rys._nr_PW_K_05.pdf (PDF, 463KB) 2010-01-20 14:19:09 463KB 364 razy
23 GOLICZA_DUD._A_-SCHEMAT_T0.pdf (PDF, 89.KB) 2010-01-29 11:33:59 89.KB 382 razy
24 Przedmiar_dz._8-16.pdf (PDF, 52.KB) 2010-01-26 13:19:38 52.KB 434 razy
25 Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD.A.pdf (PDF, 628KB) 2010-01-26 13:15:16 628KB 370 razy
26 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.5_S5.pdf (PDF, 22.KB) 2010-01-20 14:38:31 22.KB 364 razy
27 rys._nr_PW_K_01.pdf (PDF, 339KB) 2010-01-14 14:38:15 339KB 410 razy
28 Gl1_PRZEKROJE1.pdf (PDF, 764KB) 2010-01-26 13:09:37 764KB 410 razy
29 plan_tyczenia.pdf (PDF, 1.2MB) 2010-01-12 13:09:53 1.2MB 573 razy
30 zestawienie__stali_zbrojeniowej.pdf (PDF, 21.KB) 2010-01-26 13:22:50 21.KB 380 razy
31 Gl1_RZUT_PARTERU_BUD-C.pdf (PDF, 910KB) 2010-01-26 13:14:31 910KB 421 razy
32 Pytania_-_odpowiedzi_41-57.doc (DOC, 63KB) 2010-01-26 13:20:02 63KB 602 razy
33 Gl1_RZUT_DACHU_BUD.B.pdf (PDF, 630KB) 2010-01-26 13:11:45 630KB 368 razy
34 ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ.pdf (PDF, 1.0MB) 2010-01-26 13:22:25 1.0MB 400 razy
35 rys._nr_PW_K_02.pdf (PDF, 241KB) 2010-01-14 14:38:39 241KB 384 razy
36 zestawienie_stali_profilowej.pdf (PDF, 19.KB) 2010-01-26 13:23:09 19.KB 452 razy
37 Pytania_-_odpowiedz_58-65.doc (DOC, 30.KB) 2010-01-28 13:58:03 30.KB 386 razy
38 zestawienie_stolarki_drzwiowej.pdf (PDF, 929KB) 2010-01-12 12:46:36 929KB 405 razy
39 Pytania_-_odpowiedzi_191-201.doc (DOC, 41.KB) 2010-02-22 11:51:10 41.KB 426 razy
40 Gl1_CZAPKA.pdf (PDF, 772KB) 2010-01-26 13:08:06 772KB 407 razy
41 rys._nr_PW_K_07.pdf (PDF, 719KB) 2010-01-20 14:24:00 719KB 407 razy
42 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc (DOC, 4.5MB) 2010-01-12 13:17:27 4.5MB 9335 razy
43 zaA_A_cznik_do_pisma_z_dnia_15.02.200100002.jpg (JPG, 1.1MB) 2010-02-15 14:45:22 1.1MB 438 razy
44 Przedmiar_dz._1-5.pdf (PDF, 44.KB) 2010-01-26 13:19:14 44.KB 389 razy
45 Pytania_-_odpowiedzi_112_-_128.doc (DOC, 45.KB) 2010-02-15 14:35:34 45.KB 664 razy
46 rys_portiernia.pdf (PDF, 269KB) 2010-01-26 13:20:29 269KB 357 razy
47 Gl1_ekran.pdf (PDF, 175KB) 2010-02-03 12:19:29 175KB 372 razy
48 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.2_S2.pdf (PDF, 21.KB) 2010-01-20 14:36:14 21.KB 370 razy
49 Zest._stali__prof._nr_1.pdf (PDF, 23.KB) 2010-01-14 14:38:54 23.KB 600 razy
50 rys._nr_PW_K_03.pdf (PDF, 327KB) 2010-01-20 14:14:06 327KB 333 razy
51 Pytania_-_odpowiedzi_169_-_190.doc (DOC, 58.KB) 2010-02-19 09:46:08 58.KB 405 razy
52 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.1.pdf (PDF, 19.KB) 2010-01-14 14:37:27 19.KB 371 razy
53 GL1_PRZEKRA_J_F-F.pdf (PDF, 406KB) 2010-01-26 13:10:22 406KB 395 razy
54 Pytania_1-11.doc (DOC, 54KB) 2010-01-12 12:45:04 54KB 431 razy
55 Gl1_torowisk1.pdf (PDF, 13.KB) 2010-01-28 14:04:54 13.KB 380 razy
56 rys._nr_PW_K_08.pdf (PDF, 379KB) 2010-01-20 14:24:41 379KB 370 razy
57 rys._nr_PW_K_04.pdf (PDF, 301KB) 2010-01-20 14:17:17 301KB 362 razy
58 Pytania_-_odpowiedzi_105_-111.doc (DOC, 52.KB) 2010-02-15 07:49:57 52.KB 541 razy
59 rys_nr_PW_K_02.pdf (PDF, 257KB) 2010-01-20 14:13:07 257KB 402 razy
60 ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.1_S1.pdf (PDF, 20.KB) 2010-01-20 14:31:50 20.KB 425 razy
61 Pytania_-_odpowiedzi_66-_82.doc (DOC, 60.KB) 2010-02-03 12:20:07 60.KB 510 razy
62 rys._nr_PW_K_09.pdf (PDF, 486KB) 2010-01-20 14:25:45 486KB 370 razy
63 opis_wyk.mury_oporowe.pdf (PDF, 43.KB) 2010-01-20 14:04:39 43.KB 1966 razy
64 PP__ZWIK_GOLISZA_Kanalizacja_deszczowa.pdf (PDF, 186KB) 2010-01-26 13:18:51 186KB 1912 razy
65 Gl1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU2.pdf.doc (DOC, 19.KB) 2010-01-26 13:37:47 19.KB 355 razy
66 Pytania_-_odpowiedzi_129_-_168.doc (DOC, 77.KB) 2010-02-17 14:15:50 77.KB 575 razy
67 Gl1_RZUT_DACHU_BUD.A.pdf (PDF, 336KB) 2010-01-26 13:10:48 336KB 358 razy
68 dokumentacja_geotechniczna.zip (ZIP, 3.3MB) 2010-01-12 13:19:29 3.3MB 361 razy
69 detal_schodow_terenowych.pdf (PDF, 256KB) 2010-01-12 13:05:09 256KB 386 razy
70 opis_wiata_przejezdna.pdf (PDF, 35.KB) 2010-01-14 14:37:45 35.KB 1101 razy
71 Gl1_MURY1.pdf (PDF, 442KB) 2010-02-23 14:28:57 442KB 372 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 protest.pdf (PDF, 4.9MB) 2010-01-07 10:32:31 4.9MB 612 razy
2 protest.30001.jpg (JPG, 497KB) 2010-02-12 14:28:28 497KB 372 razy
3 protest.30004.jpg (JPG, 1.3MB) 2010-02-12 14:33:27 1.3MB 420 razy
4 protest.30003.jpg (JPG, 1.0MB) 2010-02-12 14:31:27 1.0MB 409 razy
5 Rozstrzygniecie_protestu_-_ERBUD.pdf (PDF, 983KB) 2010-01-15 14:04:26 983KB 531 razy
6 Rozstrzygniecie_protestu_-_STATUS.pdf (PDF, 2.4MB) 2010-01-15 14:06:20 2.4MB 542 razy
7 odpowiedz_na_pismo_budchem.pdf (PDF, 1.6MB) 2010-02-19 12:26:15 1.6MB 482 razy
8 protest.30002.jpg (JPG, 1.0MB) 2010-02-12 14:30:05 1.0MB 373 razy
9 protest.30005.jpg (JPG, 1.1MB) 2010-02-12 14:35:51 1.1MB 430 razy
10 protest2.pdf (PDF, 1.7MB) 2010-01-08 13:09:47 1.7MB 422 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc (DOC, 29KB) 2010-04-28 13:58:36 29KB 542 razy
2 wynik_postepowania_2.doc (DOC, 23KB) 2010-07-05 08:57:03 23KB 363 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy.doc (DOC, 21.KB) 2010-08-23 13:46:00 21.KB 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 18-12-2009 15:27:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-08-2010 07:08:39