Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 247652 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221261, faks 091 4221258.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i kurierskich oraz zwrot do zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z dnia 29.12.2012r. poz. 1529) dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 2 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, pok. nr 225.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.07.2013 godzina 08:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, pok. nr 124.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Korespondencja wychodząca.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Korespondencja wychodząca w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Przesyłki kurierskie.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Nadawanie przesyłek kurierskich z Placówek ZWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Szczecin w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie poczta.docx (DOCX, 17.KB) 2013-06-27 13:10:26 17.KB 524 razy
2 zmiana ogłoszenia poczta.docx (DOCX, 13.KB) 2013-07-08 14:18:13 13.KB 581 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 455KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:10:26 455KB 131 razy
2 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:10:56 314KB 150 razy
3 Zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:12:10 29KB 143 razy
4 Zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:12:26 32KB 121 razy
5 Zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:12:57 35.KB 143 razy
6 Zał. nr 5 - istotne postanowienia umowy.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:12:57 36.KB 156 razy
7 Zał. nr 6 - wzór koperty.jpg (JPG, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-27 13:13:17 73.KB 112 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania - Odpowiedzi.doc (DOC, 27.KB) 2013-07-02 14:51:23 27.KB 666 razy
2 Pytania - odpowiedzi cz. 2.doc (DOC, 78.KB) 2013-07-10 14:01:13 78.KB 595 razy
Wynik postępowania
1 Pismo - unieważnienie przetargu.doc (DOC, 23.KB) 2013-08-09 10:13:51 23.KB 531 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-06-2013 13:10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Pius 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-10-2014 12:13:35