Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa licencji, instalacja i wdrożenie podsystemu KADRY-PŁACE w istniejącej infrastrukturze informatycznej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości  216. 686. 000 zł., adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  387.000 €  pt. :

” Dostawa  licencji, instalacja i wdrożenie podsystemu KADRY-PŁACE

w  istniejącej infrastrukturze informatycznej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie ”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ” przetargu nieograniczonego ” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zamówienie sektorowe.

1.          Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, instalacja i wdrożenie podsystemu KADRY-PŁACE w istniejącej infrastrukturze informatycznej oraz integracja z eksploatowanym Zintegrowanym Komputerowym Systemem Zarządzania ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia zawierają  zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ, które są  integralną  częścią  SIWZ.

2.          Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30.000 zł. przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr  28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia :  19. 04. 2011 r.   do  godz.  12.30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.     Oferty należy składać w terminie do dnia  19. 04. 2011 r. do godz.  12 30 w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul.  M. Golisza 10   w Szczecinie.

4.     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu : 19. 04. 2011 r. o godz. 13 00  w  siedzibie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy  ul. Maksymiliana  Golisza 10  w  Szczecinie  w  sali   nr 321.

5.     Termin wykonania zamówienia

Zamawiający proponuje, aby przedmiotowe zamówienie było wykonane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca określi realny termin wykonania zamówienia oraz proponowany przez siebie harmonogram realizacji.

 

6.     Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)     ofertę warunków wykonania zamówienia  (formularz nr 1);

b)     oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)     aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego;

d)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)       aktualne  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  o  których  mowa  w  pkt.  4.2.6.  rozdziału  III  SIWZ ;

g)     referencje, o  których  mowa  w  pkt.  4.3  rozdziału  III  SIWZ;

h)     wypełnione  FORMULARZE  nr 3, 4, 5 i 6, tabele załączników nr 1 i 2,

i)       dowód  wniesienia  wadium.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty  umowę  spółki  cywilnej.

7.     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ  zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

8.     Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e?mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

9.     SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

10.  Kryterium oceny: cena 60%, funkcjonalność 30%, rozwiązanie techniczne 10%

          11.Termin związania ofertą : 60 dni.

12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub częściowej.

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do referencyjnych rozmów telefonicznych i wizyt referencyjnych w firmach podanych przez Wykonawcę.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 73.KB) 2011-03-30 09:44:03 73.KB 426 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_1.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 09:44:03 33.KB 156 razy
2 zal_nr_1_opis_zamowienia.doc (DOC, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:24:08 1.5MB 216 razy
3 FORMULARZ_3.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 09:48:22 25.KB 155 razy
4 zal_1_do_umowy.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:16:40 37.KB 158 razy
5 wzory_do_uprawnien_elektrycznych.pdf (PDF, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 15:02:35 4.9MB 170 razy
6 zal_nr_2_wymagania_techniczne.doc (DOC, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:15:15 114KB 158 razy
7 FORMULARZ_5.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:09:11 29.KB 150 razy
8 FORMULARZ_6.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:09:32 26KB 168 razy
9 FORMULARZ_7__projekt_umowy.doc (DOC, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:11:53 200KB 147 razy
10 FORMULARZ_2.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 09:44:50 24KB 150 razy
11 S_I_W_Z.doc (DOC, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:14:00 284KB 174 razy
12 FORMULARZ_4.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-03-30 10:08:48 31.KB 145 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_2.doc (DOC, 40KB) 2011-04-13 14:49:26 40KB 450 razy
2 odpowiedzi_na_pytania_1.doc (DOC, 75.KB) 2011-04-12 14:49:20 75.KB 513 razy
3 odpowiedzi_na_pytania_3.doc (DOC, 106KB) 2011-04-13 14:49:41 106KB 856 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_podpisaniu_umowy.pdf (PDF, 555KB) 2011-06-22 07:10:05 555KB 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-03-2011 09:43:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 30-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 22-06-2011 11:54:47