Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt budowy budynku pompowni wody Lechicka oraz przebudowy komór zasuw przy ul. Lechickiej i przy ul. Wschodniej

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego pn:

 

Projekt budowy budynku pompowni wody Lechicka oraz przebudowy komór zasuw przy ul. Lechickiej i przy ul. Wschodniej

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwikszczecin.pl

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami :Irena Chwaścińska tel. ( 091) 442 - 61- 68

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin wykonania zamówienia : 10 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali dwie najważniejsze roboty polegające na zaprojektowaniu sieci wodociągowych (w tym obiektów na sieci typu: pompownie, komory zasuw ), o wartości projektów nie mniejszej niż 50 tys. zł netto każdy.

6.Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

9 .Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2015r. do godz. 0900 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 28.08.2015r. o godz. 9.30

w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 3600 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych - ( tekst jednolity: Dz.U.z 2013r poz.907 z póź. zm.) na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art.132 ust.1 pkt.4 oraz ust 2 tej ustawy

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do ogłoszenia i do warunków przetargu zawartych w niniejszym ogłoszeniu .

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 348KB) 2015-08-11 13:51:55 348KB 479 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ..doc (DOC, 502KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-11 13:51:55 502KB 160 razy
2 wschodnia zał nr 3 SIWZ a3.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-11 13:54:27 98.KB 139 razy
3 lechicka zał nr2 SIWZ a3.pdf (PDF, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-11 13:54:52 199KB 267 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 PYTANIA I ODPOWIEDZI.docx (DOCX, 13.KB) 2015-08-24 10:37:23 13.KB 531 razy
2 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ.docx (DOCX, 11.KB) 2015-08-26 14:18:39 11.KB 445 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postępowania.docx (DOCX, 13.KB) 2015-09-17 11:50:52 13.KB 517 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o zawarciu umowy.docx (DOCX, 11.KB) 2015-11-06 14:16:58 11.KB 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-08-2015 13:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 11-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-11-2015 14:16:58