Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Szczecin:

 

Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
 

Numer ogłoszenia: 459710 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4221261, faks 091 4221258.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zwik.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa prasy i publikacji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.21.00.00-2, 22.21.00.00-5, 22.21.10.00-2, 22.21.11.00-3, 22.21.20.00-9, 22.21.21.00-0, 22.21.30.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmniejszenia ilości egzemplarzy i tym samym obniżenia ceny umownej, b) zaprzestania wydawania prasy i publikacji lub wprowadzenia na rynek tytułu alternatywnego i tym samym obniżenia ceny umownej, c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie tytułu alternatywnego, o ile nie będzie miało to wpływu na cenę umowną.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zwik.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Golisza 10 71-682 Szczecin p. nr 225.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, pok. nr 124.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana_ogloszenia.docx (DOCX, 13.KB) 2012-11-30 10:49:20 13.KB 457 razy
2 zmiana_ogloszenia_II.docx (DOCX, 13.KB) 2012-12-05 11:07:38 13.KB 477 razy
3 ogloszenie_prasa.docx (DOCX, 17.KB) 2012-11-20 14:02:59 17.KB 484 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 oferta.doc (DOC, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-20 14:03:10 140KB 99 razy
2 zalacznik_nr_2_-_o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-20 14:03:33 26.KB 92 razy
3 umowa_prasa.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-20 14:03:22 38.KB 90 razy
4 siwz.doc (DOC, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-20 14:02:59 190KB 107 razy
5 Zalacznik_nr_3_-_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-20 14:03:56 26.KB 93 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_prasa.doc (DOC, 32.KB) 2012-11-30 10:49:13 32.KB 440 razy
2 modyfikacja_siwz_prasa.docx (DOCX, 20.KB) 2012-11-30 10:48:59 20.KB 661 razy
3 modyfikacja_II.doc (DOC, 78.KB) 2012-12-05 11:05:45 78.KB 650 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.JPG (JPG, 86.KB) 2012-12-27 12:42:52 86.KB 476 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-11-2012 14:02:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Lemańska 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-12-2012 12:42:52