Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg dla zamówienia sektorowego na: „Modernizację elektroenergetycznego układu rozdziału energii w stacji uzdatniania wody Miedwie”


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg

dla zamówienia sektorowego na:

„Modernizację elektroenergetycznego układu rozdziału energii

w stacji uzdatniania wody Miedwie”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 23, w godzinach 900¸1400 lub za zaliczeniem pocztowym

2. Koszt udostępnienia materiałów 20 zł .

3. Upoważnieni do kontaktów z oferentami :

w sprawach formalnych: Sławomira Jastrzębska tel. ( 091) 44-26-258

w sprawach merytorycznych: Mariusz Patyk tel. (091) 48-98-820

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin wykonania zamówienia 4 miesiące .

6. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) spełniają warunki określone w SIWZ, w tym wykonali co najmniej 5 robót wielosekcyjnych rozdzielni SN lub WN oraz wykonaniem co najmniej 3 robót w zakresie komputerowych systemów sterowania i wizualizacji opartych na sterownikach programowalnych (systemy SCADA) w latach 2000 -2004

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

a) Cena - 95%

b) Rękojmia - 5%

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2004r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Szymanowskiego 2, w pokoju nr 13.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 26.11.2004 r. o godz. 1100 w sali nr P-011 (piwnica) przy ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 30.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, przed upływem terminu składania ofert.

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin związania z ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-11-2004 09:43:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-11-2004 09:43:52