Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu.

Informacje o Spółce oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie można uzyskać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 29 lipca 2019 r. w siedzibie Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00 , w pokoju nr 124.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata
Kandydat na Członka Zarządu – Wiceprezes Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

Osoba, która będzie powołana na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie nie może:

 1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Wymagane dokumenty
Kandydat składa zgłoszenie w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, a także z adnotacją wskazaną w ogłoszeniu. Zgłoszenie kandydata składa się z:

 1. CV;
 2. listu motywacyjnego;
 3. dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 4. dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek;
 5. dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 6. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 7. oświadczeń o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki;
 • o złożeniu lub zobowiązaniu do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu, zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Spółki.

Ponadto kandydat składa w oryginałach lub odpisach, dokumenty wymienione w punktach 3-5, potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty inne niż wymienione w punkcie 3-5.
Do zgłoszenia kandydat może załączyć wniosek o nieujawnianie jego danych osobowych w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku braku jego wyboru (zgodnie ze wzorem wniosku opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki).

Miejsce i termin złożenia zgłoszeń
Zgłoszenia wraz z dokumentami można składać osobiście w Sekretariacie Spółki (w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00) lub przesyłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul Golisza 10, 71-682 Szczecin,  (liczy się data wpływu do siedziby Spółki), do dnia 29 lipca  2019 r. w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu mail, a także z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 5 sierpnia 2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą do dnia 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Spółki.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w tych spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. wiedzę kandydata w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku i konkurencji lub innych zagadnień związanych z pełnieniem Funkcji;
 5. wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych, w szczególności znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, zamówień publicznych.

Rada Nadzorcza zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

Załączniki:

 1. wniosek o nieujawnianiu danych osobowych kandydata,
 2. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-07-2019 07:03:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 11-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-07-2019 07:05:02