Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa, rozmieszczenie, podłączenie i uruchomienie stanowiska do legalizacji wodomierzy o średnicach od DN50 do DN150, metodą wagową

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 414.000 euro pod nazwą:

Dostawa, rozmieszczenie, podłączenie i uruchomienie stanowiska do legalizacji wodomierzy o średnicach od DN50 do DN150, metodą wagową.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm..) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

1.    Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 150 dni licząc od dnia jej zawarcia. 

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

3.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
 
a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e)    nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)    Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c)    Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga !
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

5.    Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

7.     Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Jerzy Bielawski - tel: 697-088-728; Jerzy Legiecki – tel: 697-088-721 

8.    Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.    Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2015r. do godz.  1200 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

10.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2015r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

11.    Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

12.    Termin związania ofertą – 90 dni 

13.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie 50-150.docx (DOCX, 24.KB) 2015-06-03 08:08:18 24.KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Stanowiska 50-150.docx (DOCX, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:08:18 90.KB 91 razy
2 Formularz-wykaz wykonanych robót 50-150.docx (DOCX, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:09:03 41.KB 82 razy
3 UMOWA_Nr 01_2015 50-150.doc (DOC, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:09:31 57.KB 410 razy
4 OŚWIADCZENIE NR 1 50-150.doc (DOC, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:10:24 39.KB 84 razy
5 OŚWIADCZENIE NR 2 50-150.doc (DOC, 41KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:11:50 41KB 80 razy
6 Załącznik 1 Stan Leg 50-150 Szczecin v01.doc (DOC, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-03 08:12:36 77.KB 88 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Formularz ofertowy Stanowiska - 50-150.doc (DOC, 58KB) 2015-06-15 12:28:58 58KB 524 razy
Odwołania
1 INFORMACJA UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.docx (DOCX, 10.KB) 2015-08-12 11:23:02 10.KB 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-06-2015 08:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Legiecki 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-08-2015 11:23:02