Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 216.686.000 zł, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 € pt. :

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.”

Postępowanie jest prowadzone w trybie ”przetargu nieograniczonego” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1, w Formularzu nr 1 i w Formularzu nr 6 - ofercie warunków zamówienia na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia: 16.04.2013 r. do godz. 10 30

w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 16.04.2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie w sali nr 321.

5. Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia: 16.04.2013 r. do godz. 10 30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

 1. ofertę warunków wykonania zamówienia (formularz nr 1);

 2. oświadczenie Wykonawcy nr 1 (formularz nr 2);

 3. oświadczenie Wykonawcy nr 2, (formularz nr 3);

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP;

 5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

 6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

 7. oświadczenie Wykonawcy nr 3 o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej (formularz nr 4);

 8. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej;

 9. referencje, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty i wydruki z przeprowadzonych testów;

 10. dowód wniesienia wadium;

 11. opis przedmiotu oferty: oferowane składniki zespołów komputerowych (formularz nr 6).

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

8. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. w sprawach merytorycznych:

Paweł Weckwerth - Dział Informatyki

tel.: 91-44-26-174, e-mail: p.weckwerth@zwikszczecin.pl

 1. w sprawach formalnych:

Ewa Kolasińska - Dział Informatyki,

tel. 0 91 44 26 228, e-mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

 1. SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

 1. Kryterium oceny: Cena - 100 %

11. Termin związania ofertą: 60 dni.

12. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. Oferta ma zawierać wszystkie składniki zamówienia. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14. W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.03.2013.14.40.23_OGLOSZENIE_.doc (DOC, 68KB) 2013-03-28 14:40:23 68KB 589 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.03.2013.14.42.53_FORMULARZ_4.doc (DOC, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:42:53 28.KB 167 razy
2 28.03.2013.14.42.28_zal_4_umowy.xls (XLS, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:42:28 29.KB 165 razy
3 28.03.2013.14.42.47_FORMULARZ_3.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:42:47 26KB 163 razy
4 28.03.2013.14.42.37_FORMULARZ_1_oferta.xls (XLS, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:42:37 32KB 148 razy
5 28.03.2013.14.43.47_zal_3_umowy.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:43:47 40.KB 168 razy
6 28.03.2013.14.43.00_FORMULARZ_5_wzor_umowy.doc (DOC, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:43:00 91.KB 168 razy
7 28.03.2013.14.40.23_SIWZ.doc (DOC, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:40:23 196KB 160 razy
8 28.03.2013.14.42.42_FORMULARZ_2.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:42:42 40.KB 168 razy
9 28.03.2013.14.43.06_Formularz_6_opis_oferty.doc (DOC, 447KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:43:06 447KB 150 razy
10 28.03.2013.14.41.55_ZAL_1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc (DOC, 434KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-28 14:41:55 434KB 195 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.04.2013.13.56.47_odpowiedzi.docx (DOCX, 17.KB) 2013-04-05 13:56:47 17.KB 705 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze.doc (DOC, 34KB) 2013-06-20 10:41:30 34KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-03-2013 14:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kolasińska 28-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 20-06-2013 10:41:30