Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU”

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia następujące dokumenty:

 

6.1.1.       deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzająca zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalająca na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE.

 

 

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012

 

8.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: w sprawach formalnych Jarosław Skobel - tel: 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2012r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2012r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

13.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

14.   Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie – 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-26 08:56:54 122KB 183 razy
2 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-26 08:57:16 155KB 203 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-26 08:56:47 107KB 171 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 258KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-26 08:56:40 258KB 233 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-26 08:57:00 113KB 190 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 SIWZ_po_modyfikacji.doc (DOC, 236KB) 2012-12-06 13:55:15 236KB 450 razy
2 pismo_pytania_i_odpowiedzi_II.doc (DOC, 35.KB) 2012-12-06 13:55:08 35.KB 428 razy
3 pismo_pytania_i_odpowiedzi_I.doc (DOC, 32.KB) 2012-12-04 10:03:10 32.KB 446 razy
4 Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wpisywania_cen_po_modyfikacji.xls (XLS, 155KB) 2012-12-06 13:54:59 155KB 456 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 34.KB) 2012-12-31 09:08:16 34.KB 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-11-2012 08:56:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-10-2014 09:39:31