Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gumieńce: ul. Kwiatowa, Brodnicka i Lubawska, Wileńska, Kasztanowa, Zielona , Lwowska.

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

„Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gumieńce: ul. Kwiatowa, Brodnicka i Lubawska, Wileńska, Kasztanowa, Zielona , Lwowska.”

 

1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty wykonawcze

     można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

     Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem  www.zwik.szczecin.pl  (przetargi)

2. Koszt udostępnienia : bezpłatnie

3.Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami  :

    Sławomira Jastrzębska  tel. 91 44-26-258,  Jerzy Adamczyktel. 91 48-21-181,
    Marek Świercz tel. 91 48-21-132.

4.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia:   Zamawiający wymaga, aby zamówienie

     wykonaćnajpóźniej do 30.08.2013r.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach 2007-2012 wykonali w ramach jednego zamówienia co najmniej 200
    metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy min. 200 mm
    w ulicach miejskich  oraz wykonali co najmniej 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej
    z rur PE o średnicy min. 160 mm w ulicach miejskich.

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

    robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

    wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

    które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które

    uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/ robót w zakresie sieci

    wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń.

    Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena                                   -  95%

    Okres udzielonej rękojmi  -  5%

Oferty należy składać w terminie do dnia29.03.2012 r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w Sekretariacie nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu29.03.2012 r.

o godz.1010 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  80 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 tablica_informacyjna.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 1.0MB 141 razy
2 kasztanowa.zip (ZIP, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 3.7MB 144 razy
3 specyfikacje_techniczne.zip (ZIP, 385KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 385KB 136 razy
4 przedmiary_rob_drogowe.zip (ZIP, 227KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 227KB 158 razy
5 projekt_odtworzenia_nawierzchni.zip (ZIP, 209KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 209KB 162 razy
6 kwiatowa.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 3.1MB 133 razy
7 SIWZ_-_Aktualna_2012.doc (DOC, 657KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:29:57 657KB 231 razy
8 przedmiary_rob_wod_kan.zip (ZIP, 619KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 619KB 171 razy
9 brodnicka.zip (ZIP, 3.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 3.8MB 156 razy
10 wilenska.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 3.6MB 144 razy
11 zielona.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:33 3.4MB 148 razy
12 lwowska.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-12 11:56:22 3.4MB 133 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytanie_Keramo_1.doc (DOC, 53KB) 2012-03-22 12:45:34 53KB 453 razy
2 pismo_ird.pdf (PDF, 231KB) 2012-03-26 14:01:58 231KB 633 razy
3 pytania_i_odpowiedzi_Cestar.doc (DOC, 29KB) 2012-03-26 07:17:11 29KB 419 razy
4 zmiana_pkt_7_SIWZ_Gumience.doc (DOC, 25KB) 2012-04-03 11:54:32 25KB 382 razy
Odwołania
1 Gumience_przesuniecie_terminu.doc (DOC, 29KB) 2012-03-28 10:01:02 29KB 396 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu.doc (DOC, 27.KB) 2012-05-18 10:29:54 27.KB 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 12-03-2012 11:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomira Jastrzębska 12-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-05-2012 10:29:54