Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie

OGŁOSZENIEZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin, , NIP 851-26-24-854, Regon 811931430, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 216.686.000,00 złotych adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 387.000 euro na:
 

Odbiór w celu zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie, w rozbiciu na:


• Pakiet nr 1: odbiór w celu zagospodarowania piasku kod 19 08 02
• Pakiet nr 2: odbiór w celu zagospodarowania osadu z czyszczenia sieci kanalizacyjnej kod 19 08 99
• Pakiet nr 3: odbiór w celu zagospodarowania osadu ustabilizowanego kod 19 08 05
• Pakiet nr 4: odbiór w celu zagospodarowania osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 lub odbiór w celu zagospodarowania popiołu i żużla ze spalania osadów ściekowych kod 19 01 12


Uwaga! Pakiet nr 4 należy rozpatrywać jako alternatywny odbiór odpadu o kodzie 19 08 05 (w przypadku postoju spalarni), lub odpadu o kodzie 19 01 12 (podczas pracy spalarni).

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp.
Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy/ Odbiorcy odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni „Zdroje” i „Pomorzany”. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Środowiska.
1. Miejsce realizacji: Komunalna Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje” ul. „Pomorzany” ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin.
2. Termin realizacji zamówienia – umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu

3.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dot.;
(1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie opisanym w ppkt 1.1. lit. b) i c) opublikowanego SIWZ;
(2) posiadania wiedzy i doświadczenia ;
(3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
(4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie następujących dokumentów:
a. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp złożone na druku, stanowiącym Załącznik nr 1 do opublikowanego SIWZ, (oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i podmioty nie posiadające osobowości prawnej).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) obejmujące swoim zakresem rodzaj odpadu będącego przedmiotem zamówienia w danym pakiecie, zaoferowaną metodę jego zagospodarowania, oraz dopuszczalne ilości odpadu do odbioru chyba że ustawa o odpadach, zwalnia z obowiązku posiadania takiej decyzji.
• W przypadku wykonawców, którzy złożą ofertę na pakiety nr 3 i 4 w zakresie odpadu o kodzie 19 08 05, z załączonych decyzji musi wynikać prawo do zagospodarowaniem tym odpadem w łącznej ilości wynikającej z obu pakietów!!!
• W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

c. Zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach obejmujące swoim zakresem rodzaj odpadu będącego przedmiotem zamówienia w danym pakiecie, oraz przewidywaną ilość odpadu do odbioru chyba że, ustawa o odpadach zwalnia z obowiązku posiadania takiej decyzji.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie następujących dokumentów:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do opublikowanego SIWZ
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, w przypadku wykonawców działających w formie spółki cywilnej zaświadczenie powinno dotyczyć każdego ze wspólników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i w zakresie spółki cywilnej jako podatnika podatku VAT),
d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ponadto w przypadku wykonawców działających w formie spółki cywilnej, powinni oni złożyć ww. zaświadczenie w zakresie dot. każdego z wykonawców z osobna, jak i w zakresie samej spółki cywilnej,
e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
f. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

3.3 Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 3.2.b. – 3.2.d. i 3.2.f. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3.2.e. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
3.4 Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt . 3.3.1) a. i pkt. 3.3. 1) c. oraz w pkt. 3.3. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 3.3. 1) b., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.5 Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 3.3.4 stosuje się odpowiednio.
3.6 Stosownie do treści § 2 ust.2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8 Ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.7 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
3.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1.1b,c oraz 3. 2.b,c,d,e,f mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [Osoby Uprawnione lub Umocowanego Pełnomocnika].

Zgodnie, z art. 26 ust. 2b. ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (www.zwik.szczecin.pl) lub otrzymać w Dziale Kontroli i Zamówień Publicznych przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pokój 221 w godz. 900÷ 1400
(Tel. 091-44-26-276, 0693-392-823)
5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Maria Sokołowska, Tel. 091-46-15-259,
m.sokolowska@zwikszczecin.pl; Bogusław Piotr Kaliciak, Tel. 091-44-26-276 , b.kaliciak@zwik.szczecin.pl
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (cztery Pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę: na jeden Pakiet lub dwa wybrane Pakiety, na trzy Pakiety lub na wszystkie cztery Pakiety. Każdy z Pakietów będzie rozpatrywany oddzielnie.
8. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.09.2011 r. do godz. 12:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr 321 – 324 (sala konferencyjna)
10. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości :
Pakiet I – 5.000,00 złotych;
Pakiet II – 30.000,00 złotych;
Pakiet III – 50.000,00 złotych;
Pakiet IV- 15.000,00 złotych;
11. Kryterium oceny: cena - 100%
12. Termin związania ofertą – 60 dni od końcowego terminu składania ofert.
13. Usługi zakwalifikowane według grup CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami 90510000-5 – usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 – usługi wywozu odpadów, 90512000-9 – usługi transportu odpadów, 90513900-5 – usługi likwidacji odpadów.
14. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.07.2011 r.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_ODPADY-ZWiK_strona_internetowa.doc (DOC, 84.KB) 2011-07-29 13:55:36 84.KB 581 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 umowa_osad.doc (DOC, 80KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:57:14 80KB 360 razy
2 Specyfikacja_Techniczna-piasek.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:56:08 30.KB 357 razy
3 specyfikacja_Techniczna-wpusty.doc (DOC, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:56:22 28KB 426 razy
4 specyfikacja_techniczna-_osad_i_zuzel.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:56:49 39KB 393 razy
5 umowa-_osad_i_zuzel.doc (DOC, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:58:07 96.KB 350 razy
6 umowa_wpusty.doc (DOC, 77KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:57:41 77KB 353 razy
7 umowa_piasek.doc (DOC, 77KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:57:25 77KB 342 razy
8 specyfikacja_techniczna-_osad.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:55:59 36.KB 383 razy
9 SIZW.doc (DOC, 388KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-29 13:55:36 388KB 391 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pakiet_nr_1_-_podstawowa__charakterystyka__odpadu_19_08_02.doc (DOC, 41KB) 2011-08-12 09:58:58 41KB 1768 razy
2 Informacja_o_zmianach_do_SIWZ_09.08.2011.doc (DOC, 43.KB) 2011-08-12 09:56:51 43.KB 525 razy
3 zmiany_do_SIWZ_12.08.2011.doc (DOC, 46.KB) 2011-08-12 09:48:46 46.KB 536 razy
4 Informacja_o_zmianach_do_SIWZ.doc (DOC, 55.KB) 2011-08-05 14:29:41 55.KB 526 razy
5 umowa-_osad_i_zuzel_ze_zmianami.doc (DOC, 97KB) 2011-08-12 09:48:37 97KB 706 razy
6 pakiet_nr_4_wyniki_190112.pdf (PDF, 410KB) 2011-08-12 09:58:22 410KB 686 razy
7 pakiet_nr_4_-_podstawowa__charakterystyka__odpadu_19_01_12.doc (DOC, 39.KB) 2011-08-12 09:59:10 39.KB 808 razy
8 pakiet_nr_2_podstawowa_charakterystyka_odpadu_19_0899.doc (DOC, 41KB) 2011-08-12 09:57:17 41KB 602 razy
9 Pakiet_nr_4_wyniki_190805.pdf (PDF, 471KB) 2011-08-12 09:58:45 471KB 751 razy
10 Pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 57.KB) 2011-09-02 14:47:49 57.KB 697 razy
11 pakiet_nr_2_wyniki_190899.pdf (PDF, 355KB) 2011-08-12 09:57:34 355KB 658 razy
12 zmiany_do_SIWZ_02.09.2011.doc (DOC, 50.KB) 2011-09-02 14:48:51 50.KB 530 razy
13 pakiet_nr_1_wyniki_190802.pdf (PDF, 356KB) 2011-08-12 09:57:08 356KB 630 razy
14 pakiet_nr_3_wyniki_190805.pdf (PDF, 462KB) 2011-08-12 09:57:54 462KB 610 razy
Odwołania
1 Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.doc (DOC, 23KB) 2011-09-02 14:47:39 23KB 507 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie_postepowania_ponowne_OSADY.doc (DOC, 58KB) 2012-01-16 14:37:20 58KB 1685 razy
2 Rozstrzygniecie_przetargu_odpady_Zdroje_i_Pomorzany.doc (DOC, 87KB) 2011-12-16 14:30:16 87KB 2175 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-07-2011 13:55:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-01-2012 14:37:20