Remont sieci wodociągowej w ulicy Grochowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej w Szczecinie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn. :

”Remont sieci wodociągowej w ulicy Grochowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej w  Szczecinie ”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl  

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Sławomira Jastrzębska  tel. ( 091)  44 -26 -258

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w nieprzekraczającym terminie
    do dnia 30.10.2011 r.

5. Opis warunków zamówienia:

     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali co najmniej 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 160 mm

      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów.Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena     – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia30.03.2011 r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu30.03.2011 r. o godz.10,15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości20 500,00 zł należy wpłacić: przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 32.KB) 2011-03-09 10:20:12 32.KB 295 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Grochowa.doc (DOC, 359KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-09 10:20:12 359KB 262 razy
2 rys_02.jpg (JPG, 601KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-09 11:04:01 601KB 198 razy
3 tomaszowska.zip (ZIP, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-09 11:04:01 1.1MB 197 razy
4 komuny_paryskiej_z_poprawionym_przedmiarem.zip (ZIP, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-10 07:46:41 2.6MB 225 razy
5 rys_01.jpg (JPG, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-09 11:04:01 1.1MB 224 razy
6 grochowa.zip (ZIP, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-03-09 11:04:01 1.1MB 221 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytanie_-_Grochowa.doc (DOC, 26KB) 2011-03-22 10:24:44 26KB 288 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_wynikow_przetargu_-_Grochowa.doc (DOC, 27.KB) 2011-04-05 10:33:29 27.KB 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-03-2011 10:20:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-04-2011 10:33:29