Przebudowa budynku w Zakładzie Produkcji Wody Świerczewo

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie przebudowy pn.:

 

„Przebudowa budynku w Zakładzie Produkcji Wody Świerczewo”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 307, w godzinach 800¸1400

lub w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, pod adresem www.zwik.szczecin.pl

2.    Koszt udostępnienia materiałów :   bezpłatnie  

3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ireneusz Mikiewicz              tel. ( 091)  442 62 11

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Proponowany termin  wykonania zamówienia 31. 10. 2009r. .

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) w latach  2004 - 2009 wybudowali lub przebudowali budynek a wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła nie mniej niż 200 000 zł, lub wykonali remont budynku o kubaturze 1000 m3, a wartość prac remontowych wyniosła nie mniej niż 200 000 zł.

c)  dysponują przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez  ograniczeń.   

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2009r. do godz. 945 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 30.06.2009r r. o godz. 10 00 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_internet_+_tablica_ogA_oszen_remont_Swierczewo.doc (DOC, 30KB) 2009-05-26 14:08:34 30KB 297 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opisy.zip (ZIP, 9.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:19:43 9.0MB 76 razy
2 SIWZ.remontu_wewnetrznego__Budynku_Glownego_ZPW_Swierczewo.doc (DOC, 322KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:08:34 322KB 99 razy
3 Swierczewo_2009-05-06_-_Osuszanie_DST.dwg (DWG, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:10:24 58.KB 43 razy
4 opis.doc (DOC, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:10:16 74.KB 220 razy
5 dc50r.pdf (PDF, 990KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:09:54 990KB 75 razy
6 ZPW_SWIERCZEWO-OSUSZANIE.pdf (PDF, 80.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:10:32 80.KB 187 razy
7 rysunki_projektu.zip (ZIP, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-05-26 14:11:18 1.5MB 58 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 b_budowlana_swierczewo_PRZEDMIA.pdf (PDF, 311KB) 2009-06-15 08:17:03 311KB 499 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wynikach_postA_powania-_internet_+_tablica_ogA_oszeA__remont_A_wierczewo..doc (DOC, 20KB) 2009-07-07 10:11:42 20KB 319 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-05-2009 14:07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 26-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-07-2009 10:11:42