Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 414.000 euro pod nazwą:

„Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych 
w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE”

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, Nr 907 ze zm.) na podstawie art. 133 
ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

1.    Okres realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

3.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że: 
a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e)    nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

4.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

1)    Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.    Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

6.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne.

7.    Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Skotnicka – tel. 091 44 26 276.

8.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.    Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2014 r. do godz.  1000 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro. 

10.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.08.2014 r. o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego, przy 
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

11.    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.    Kryterium oceny: maksymalna cena zamówienia netto - 100%

13.    Termin związania ofertą – 60 dni

14.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie - serwis Hach Lange.doc (DOC, 38KB) 2014-08-04 10:38:14 38KB 480 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - serwis Hach Lange.doc (DOC, 739KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-04 10:38:14 739KB 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-08-2014 10:33:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Smyczak 04-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-08-2014 10:38:57