Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywne dostawy kwasu chlorowodorowego, wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem i kwasu cytrynowego jednowodnego

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 414 000,00 euro z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) pod nazwą:

 

„Sukcesywne dostawy kwasu chlorowodorowego, wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem i kwasu cytrynowego jednowodnego”

 

Przedmiotowe postępowanieprowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ww. ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1          Oświadczenia nr 1, że:

a)            zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

b)            termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

c)            zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie konieczne informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,

d)            spełnia pozostałe warunki określone we wspomnianym oświadczeniu.

3.1.2         Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.3         Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.            W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikaktualne przetargi
i zamówienia publiczne.

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski – tel.: 091 489 88 13; Jarosław Skobel – tel.: 091 489 88 18

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części - 3

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 18.07.2014r. do godz.  1145w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.  Wadium w wysokości: dla części nr 1 – 1 500,00 zł, dla części nr 2 – 20 000,00 zł, dla
części nr 3 – 1 500,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 18.07.2014r. przed godz.  1145

 

13.  Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 88.KB) 2014-07-04 14:45:48 88.KB 456 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 281KB) 2014-07-04 14:45:48 281KB 91 razy
2 OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:46:21 88.KB 93 razy
3 OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:46:45 65.KB 89 razy
4 OŚWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:47:08 102KB 78 razy
5 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 1.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:47:37 148KB 83 razy
6 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 2.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:48:17 155KB 78 razy
7 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 3.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:48:35 155KB 84 razy
8 Załącznik nr 1 - umowa na dostawę kwasu chlorowodorowego.pdf (PDF, 112KB) 2014-07-04 14:48:54 112KB 78 razy
9 Załącznik nr 2 - umowa na dostawę wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem.pdf (PDF, 109KB) 2014-07-04 14:49:20 109KB 76 razy
10 Załącznik nr 3 - umowa na dostawę kwasu cytrynowego.pdf (PDF, 102KB) 2014-07-04 14:49:46 102KB 77 razy
11 Załącznik nr 4 - warunki przeładunku kwasu chlorowodorowego.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:50:24 84.KB 631 razy
12 Załącznik nr 5 - warunki przeładunku wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-04 14:50:42 72.KB 87 razy
13 SIWZ po modyfikacji.pdf (PDF, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-15 13:33:45 281KB 3 razy
14 Załącznik nr 1 - umowa na dostawę kwasu chlorowodorowego po modyfikacji.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-15 13:33:59 112KB 2 razy
15 Załącznik nr 2 - umowa na dostawę wodorowęglanu sodu powlekanego stearynianem po modyfikacjach.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-15 13:34:12 109KB 2 razy
16 Załącznik nr 3 - umowa na dostawę kwasu cytrynowego po modyfikacji.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-15 13:34:25 102KB 2 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie o pytaniach wodoroweglan 2014.pdf (PDF, 109KB) 2014-07-15 12:34:20 109KB 517 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku kwasy wodoroweglan 2014 .pdf (PDF, 76.KB) 2014-09-05 16:52:36 76.KB 552 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 04-07-2014 14:45:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-09-2014 16:52:36