Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekty pn.: 1. Poprawa jakości wody w Szczecinie Etap III 2. Poprawa jakości wody w Szczecinie Etap IV współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Szczecin, dn. 28.03.2014 r.
OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10
ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pod nazwą:
Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekty pn.:
1. „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III”
2. „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV”
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać na stronie Zamawiającego
www.zwikszczecin.pl.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Ewa Weckwerth
tel. 91 44 26 172, e-mail: e.weckwerth@zwikszczecin.pl.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz częściowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od podpisania umowy.
5. Opis warunków zamówienia:
w przetargu mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki zawarte w Formularzu
nr 2 SIWZ.
6. Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ.
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków:
zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie
złożonych dokumentów. Informacje o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera
SIWZ.
8. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
10. Oferty należy składać do dnia 11.04.2014 r. do godz. 9.50 w siedzibie zamawiającego
w Szczecinie przy ul. Golisza 10, pok. 124.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego
w Szczecinie przy ul. Golisza 10, sala konferencyjna nr 321-324.
12. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 97.KB) 2014-03-28 15:13:27 97.KB 536 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 9.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-28 15:13:27 9.5MB 189 razy
2 Formularze.doc (DOC, 179KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-28 15:14:40 179KB 170 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania.pdf (PDF, 24.KB) 2014-04-03 11:59:28 24.KB 510 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (PDF, 94.KB) 2014-05-02 11:51:06 94.KB 628 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-03-2014 15:13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Weckwerth 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-05-2014 11:51:06