Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowych, składających się z działek o nr 509, nr 517 oraz działek nr 515/3, 515/4, 515/5, zabudowanych pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzących w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego, położonych w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, Jana Matejki, dla których Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24633

              OGŁOSZENIE

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

   z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

                     tel. 091 422 12 61, fax  91 422 12 58, www.zwik.szczecin.pl

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego do 02.09.2098 r., nieruchomości gruntowych, składających się z działek o nr 509, nr 517 oraz działek nr 515/3, 515/4, 515/5, zabudowanych pensjonatami i domkami kempingowymi, wchodzących w skład Ośrodka Kolonijno-Wczasowego i Szkoleniowego,  położonych w Dziwnowie w rejonie ulic Tęsknoty, Słonecznej, Wilków Morskich, Jana Matejki, dla których Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim III Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KW  24633.

 

1. Opis nieruchomości, lokalizacja i otoczenie: Nieruchomości zabudowane łącznie  ośmioma drewnianymi domkami campingowymi, świetlicą, budynkami wczasowymi/ pensjonatami „Jagódka”, „Krystynka”, „Hanulka”, „Skopie”, „Grażynka”, dwoma budynkami łaźni, budynkiem kuchni z użytkowym poddaszem. Przedmiotowe nieruchomości położone są przy  ulicach:   Tęsknoty i Jana Matejki w znanej nadmorskiej miejscowości Dziwnów, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Działki wchodzące w skład nieruchomości usytuowane są  około  250m od brzegu morskiego i w niedalekiej  odległości od centrum miejscowości. W sąsiedztwie znajdują się  nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mieszkalnej oraz mieszkalno-użytkowej.  Teren nieruchomości płaski, ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyposażonej w sieci uzbrojenia technicznego umożliwiającej przyłączenie każdej działki do instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości dogodny.

 

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomości leżą na obszarze dla którego brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dziwnów (Uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XII/117/99 z dnia 26 października 1999 r. ze zm.) przedmiotowe nieruchomości znajdują się w terenie elementarnym o przeznaczeniu-ośrodki rekreacyjne.

3.  Dział III  i IV księgi wieczystej nr KW  24633 - nie wykazuje obciążeń.

 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest:

 

  • Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, opisana jako:

 

a)  nieruchomość położona przy ul. Jana Matejki 13 wobrębie 0002 Dziwnów, stanowiąca działkę nr 509 o powierzchni 1481m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej – 526 m², składająca się z  murowanego budynku kompleksu gastronomicznego stanowiącego kuchnie i dwie stołówki,  budynku kotłowni,  4 domków campingowych o konstrukcji drewnianej

- Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi1.049.000,00zł. (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 104 900,00 zł

Kwota postąpienia  wynosi 10. 000,00 złotych

 

 

 

  • Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży , opisana jako:

 

a) nieruchomość położona przy ul. Tęsknoty 7, 28, 29 w  obrębie 0002 Dziwnów,  stanowiąca działkę nr 517 o powierzchni 5889 m², będąca własnością Gminy Dziwnów, oddana w użytkowanie wieczyste ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej - 842,8 m². Działka zabudowana jest trzema budynkami z pomieszczeniami wypoczynkowymi do wynajęcia, budynkiem świetlicy, budynkiem łaźni, wszystkie budynki jednokondygnacyjne, murowane o ogólnym stanie technicznym średnim.

- Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi2.342.000,00 zł.  (słownie:  dwa miliony  trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych ).Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 234.200,00zł. 

Kwota postąpienia  wynosi 23. 500,00 złotych

 

 

 

  • Nieruchomość składająca się z  trzech odrębnych działek, opisanych poniżej:

 

a)działka nr 515/3o powierzchni 832m², położona u zbiegu  ulic Słonecznej i   Tęsknoty w obrębie 0002 Dziwnów, zabudowana:budynkiem świetlicy o powierzchni użytkowej 40m², wykonanym w technologii szkieletu stalowego oraz czterema domkami campingowymi o konstrukcji drewnianej, posadowionymi na fundamentach betonowych. W każdym domku o powierzchni użytkowej (1 domek 35,5m²) znajdują się dwa pokoje z oddzielnymi wejściami, stanowiące niezależne pomieszczenia. Ściany zewnętrzne i działowe drewniane. Elewacja z boazerii drewnianej malowanej. Domki nie posiadają łazienek i węzła sanitarnego. Istnieje potrzeba budowy dla nieruchomości odrębnych przyłączy  instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

b)działka nr 515/4 o powierzchni 850m² , położona przy ul. Tęsknoty w obrębie 0002  Dziwnów, zabudowana: budynkiem  wczasowym „Krystynka” 2-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem o funkcji pensjonatowej, wybudowanym w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 270m², powierzchni zabudowy 140m², kubaturze 760m³, składającym się z 10 pokoi na 35 osób z łazienkami, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną –  grzejniki elektryczne C.W.U.- bojlery elektryczne. Ponadto na działce posadowiony jest  budynek łaźni 1-kondygnacyjny o funkcji socjalnej wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony,  o powierzchni użytkowej 17,8m², powierzchni zabudowy 34m², kubaturze 47m³,wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, -C.W.U.- bojlery elektryczne.Istnieje potrzeba budowy dla nieruchomości odrębnych przyłączy  instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

c) działka nr 515/5 o powierzchni 717 m² , położona przy ul. Tęsknoty i Wilków Morskich w obrębie 0002 Dziwnów zabudowana budynkiem wczasowym „Jagódka”, 1-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem o funkcji pensjonatowej wybudowanym w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej z cegły ceramiczne pełnej, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 345m², powierzchni zabudowy 237m², kubaturze 1080m³, składającym się z 10 pokoi na 40 osób bez łazienek, 1 łazienka ogólnodostępna na wszystkie pokoje, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą –  piec C.O. elektryczny, instalacja wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe płytowe, C.W.U.- bojlery elektryczne, rury miedziane.

- Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 246.000,00(słownie:  jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 124 600,00 zł

Kwota postąpienia wynosi 12.500,00 złotych.

 

 

           

5. Termin przetargu-otwarcia ofert:   26.11. 2013 r. o godz.12.00 w sali nr 323  w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie.

 

6.  Uwaga!

- Przetarg przeprowadza się dla odrębnie dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr 509,  517 oraz dla nieruchomości w skład której wchodzą działki  oznaczone nr 515/3, 515/4, 515/5.  Oferent ma prawo złożyć odrębne oferty dla wybranych przez siebie działek.

-Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia wyższej od ceny wywoławczej o kwotę postąpienia.

- W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych mających taką samą cenę, Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do kontynuowania przetargu w formie aukcji. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu.

- Sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, (tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków posadowionych na tym gruncie) jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia przetargu.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargujestzłożenie w wymaganym terminie kompletnej, pisemnej oferty, dla każdej działki odrębnie, zawierającej dane i dokumenty określone Regulaminem Przetargu oraz wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w banku PEKAO SA IO/ Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, z dopiskiem„Wadium przetarg działka nr …. ”.

8. Oferty sporządzone dla każdej działki odrębnie należy składać w zamkniętejkopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka nr …. Dziwnów” do dnia 26.11.2013r.  do godz. 11.45 w siedzibie organizatora przetargu – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z  o.o. siedzibą w Szczecinie, przy ul. Maksymiliana Golisza 10, w sekretariacie Spółki pokój nr 124 lub przesłać ją na adres siedziby ZWiK Sp. z o.o. listem poleconym, przy czym w tym wypadku za dzień złożenia oferty uważa się dzień doręczenia oferty do siedziby Spółki.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana,  będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Wpłacone wadium przepadnie na rzecz ZWiK Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie.

10. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu, Charakterystyką przedmiotu przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń. Zasady zwrotu wadium określa Regulamin Przetargu.

11. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie organizatora przetargu pok. 124 i na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. 

12. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 26.11.2013r. o godz.12.00 w Sali nr 323 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

14. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonywania wyboru oferty.

15. Dodatkowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczecinie pok. 203 lub 214, tel. 91 48 26 203 lub 607 893 194.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogł. Dziwnów.doc (DOC, 50KB) 2013-10-24 07:06:24 50KB 723 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Reg. Dziwnów.doc (DOC, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-24 07:06:24 100KB 44 razy
2 ZDJĘCIA CD.doc (DOC, 305KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-24 07:06:48 305KB 31 razy
3 ZDJĘCIA.doc (DOC, 708KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-24 07:07:00 708KB 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-10-2013 07:06:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Przybylska - Kurylak 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-10-2013 09:13:21