Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 400.000 euro z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) pod nazwą:

 

„DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”

 

Przedmiotowe postępowanieprowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.           Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie każdej części ma zostać dostarczony do Zamawiającego i jeśli tego wymagano zainstalowany i uruchomiony
wterminie maksymalnie 45 dni od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

 

 Oświadczenia nr 1, że:

a)            zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy,

b)            termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

c)            zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie konieczne informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,

d)            spełnia pozostałe warunki określone we wspomnianym oświadczeniu

 

Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

 

Oświadczenia nr 4, że:

a)   Zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzeń wyszczególnionych w części              (-ach) nr …….. wykonanych zgodnie z wytycznymi i spełniających  wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w złożonym przez nas formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia. 

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części – 9

Część nr 1 – aparat do oznaczania węgla ogólnego

Część nr 2 – dygestoria ceramiczne

Część nr 3 – sterylizator parowy (autoklaw)

Część nr 4 – szafa termostatyczna do pracy z systemami BZT typu OxiTop

Część nr 5 – pompy mikrobiologiczne próżniowe

Część nr 6 – biurety cyfrowe przepływowe

Część nr 7 – suszarki laboratoryjne uniwersalne

Część nr 8 – łaźnia wodna mikrobiologiczna

Część nr 9 – wago suszarka do określania suchej masy osadów

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 16.10.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.    Wadium w wysokości: część nr 1 – 5.000,00 zł; część nr 2 – 1.500,00 zł; część nr 3
– 2.000,00 zł; część nr 4 – 500,00 zł; część nr 5 – 500,00 zł; część nr 6 – 500,00 zł; część nr 7 – 1.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ. Dla części nr 8 i części nr 9 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.    Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 107KB) 2013-09-30 11:08:29 107KB 28 razy
2 Ogłoszenie po modyfikacji.pdf (PDF, 107KB) 2013-10-09 08:55:17 107KB 556 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Urzadzenia laboratoryjne 2013.pdf (PDF, 270KB) 2013-09-30 11:08:29 270KB 153 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 119KB) 2013-09-30 11:08:51 119KB 113 razy
3 FORMULARZ NR 1 urz lab 2013.pdf (PDF, 202KB) 2013-09-30 11:09:22 202KB 162 razy
4 OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 86.KB) 2013-09-30 11:09:35 86.KB 108 razy
5 OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-30 11:09:48 76.KB 128 razy
6 OŚWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-30 11:10:00 131KB 131 razy
7 OŚWIADCZENIE NR 4.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-30 11:10:14 111KB 129 razy
8 SIWZ Urzadzenia laboratoryjne 2013 po modyfikacji.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-09 08:52:10 270KB 46 razy
9 UMOWA po modyfikacji.doc (DOC, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-09 08:53:12 92.KB 29 razy
10 OŚWIADCZENIE NR 1 po modyfikacji.pdf (PDF, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-09 08:53:54 85.KB 30 razy
11 FORMULARZ NR 1 urz lab 2013 po modyfikacji.pdf (PDF, 202KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-09 08:54:39 202KB 454 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie o pytaniach urzadzenia lab 2013.pdf (PDF, 134KB) 2013-10-09 08:51:15 134KB 631 razy
2 ogłoszenie o pytaniach urzadzenia lab 2013 2.pdf (PDF, 90.KB) 2013-10-10 14:58:19 90.KB 505 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku urzadzenia lab 2013 .pdf (PDF, 83.KB) 2013-12-10 11:20:10 83.KB 571 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-09-2013 11:08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 30-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-12-2013 11:20:10