Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonywanie remontu dmuchaw produkcji Siemens (HV-Turbo) KA5S-GK200 po przepracowaniu 24 000godzin zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY- 4 sztuki.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

Wykonywanie remontu dmuchaw produkcji

Siemens (HV-Turbo) KA5S-GK200

po przepracowaniu 24 000godzin

zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY- 4 sztuki.

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, Nr 907 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

 

 

1.            Okres realizacji zamówienia – 1 miesiące od dnia wejścia w życie umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)        dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)        znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)        nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

 

4.            W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące  dokumenty:

 

1)   Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2)   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3)   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Skotnicka – tel. 091 44 26 276.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Oferty należy składać w terminie do dnia 11.10.2013 r. do godz.  1000w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

10.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 11.10.2013 r.o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

11.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.  Kryterium oceny: cena netto - 100%

 

13.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie - dmuchawy.doc (DOC, 42KB) 2013-09-26 09:52:59 42KB 796 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ dmuchawy pomorzany.doc (DOC, 338KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-26 09:52:59 338KB 157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-09-2013 09:52:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skotnicka 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-09-2013 09:52:59