Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa programu do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 216.686.000 zł, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  400.000 €  pt. :

”dostawa programu do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej”

Postępowanie jest prowadzone w trybie ”przetargu nieograniczonego” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.

1.       Przedmiotem zamówienia jest:

Wdrożenie oprogramowania do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą, instalacja, konfiguracją programu oraz środowiska informatycznego działającego w sieci komputerowej Zamawiającego.

2.    Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące licząc od daty podpisania umowy do odbioru końcowego.

3.    Oferty należy składać w terminie do dnia:  3.09.2013 r. do godz.10 30

w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

4.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 3.09.2013 r.  o godz.1100 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczeciniew sali nr 321.

5.  Wadium  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500 zł przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia:  3.09.2013 r.  do godz. 10 30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.    Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)        ofertę warunków wykonania zamówienia (formularz nr 1);

b)        oświadczenie nr 1, o którym mowa w pkt 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)        aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o którym mowa w pkt. 4.2.1;

d)        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w pkt 4.2.2;

e)        aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, o którym mowa w pkt 4.2.3;

f)         wykaz (spis) wszystkich programów i licencji środowiska informatycznego koniecznego do eksploatacji oferowanego programu, o którym mowa w pkt 4.2.6. rozdziału III SIWZ;

g)        oświadczenie nr 2 odrębnie dla każdego z programów, o którym mowa w pkt 4.2.6. rozdziału III SIWZ (formularz nr 3);

h)        oświadczenie Wykonawcy nr 3 o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 4.2.7. rozdziału III SIWZ (formularz nr 4);

i)          wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie (formularz nr 5);

j)          podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej;

k)        dowód wniesienia wadium.

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

7.      W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

8.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem: przetargi@zwikszczecin.pl

9.      SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

10.  Kryterium oceny:     Cena       -           100 %

11.  Termin związania ofertą: 60 dni.

12.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. Oferta ma zawierać wszystkie składniki zamówienia. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14.  W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_.doc (DOC, 70KB) 2013-08-20 06:55:02 70KB 467 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 _SIWZ_.doc (DOC, 191KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:55:02 191KB 104 razy
2 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zal nr 1_.docx (DOCX, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:55:53 32.KB 294 razy
3 Zal_2_atrybuty legalnosci.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:56:39 40.KB 111 razy
4 FORMULARZ_1.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:56:57 36KB 106 razy
5 FORMULARZ_2_oswiadczenie.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:57:19 27KB 122 razy
6 FORMULARZ_3.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:57:35 30KB 106 razy
7 FORMULARZ_4.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:58:12 29.KB 101 razy
8 FORMULARZ_5.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:58:28 31.KB 99 razy
9 FORMULARZ_6_wzor_umowy_.doc (DOC, 299KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-20 06:59:05 299KB 138 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty - paszportyzacja.pdf (PDF, 323KB) 2014-04-10 12:53:35 323KB 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-08-2013 06:55:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kolasińska 20-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-04-2014 12:53:35