Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Docieplenie stropodachu budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. :

 

              „ Docieplenie stropodachu budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie. ”

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl, . 

2.Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Irena Chwaścinska  –  tel.   091 – 44 - 26 -168

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5.Termin wykonania zamówienia: 3 m-ce od dnia przekazania placu budowy.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)  spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach  2007 - 2013 wykonali  co najmniej dwie  roboty budowlane polegające na  wykonaniu robót dekarskich  o wartości tych robót nie mniejszych niż 100.000 zł  netto każda..

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena – 100%

 9.Oferty należy składać w terminie do dnia03.09.2013r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

10.Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu03.09.2013r.  o godz.10. 05 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

11.Wadium w wysokości 10 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

12.Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 32KB) 2013-08-14 11:33:01 32KB 679 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 781KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 11:31:47 781KB 171 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 11:32:13 2.4MB 408 razy
3 Załącznik nr 2 - przedmiary.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 11:32:25 111KB 219 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wynikach.doc (DOC, 21KB) 2013-09-18 14:56:46 21KB 583 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 14-08-2013 11:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-01-2014 12:56:36