Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla ZWiK Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 400.000 euro z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”

 

Przedmiotowe postępowanieprowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.               W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

3.                  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1          Oświadczenia nr 1, że:

a)            zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

b)            termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

c)            zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie konieczne informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,

d)            dla przedmiotu zamówienia będą wystawione dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3.1.2    Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.3         Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

 

–  w sprawach formalnych                 –  Jarosław Skobel        –  tel. 091-489-88-18,

–  w sprawach merytorycznych           –  Edyta Krupińska       –  tel. 091-489-88-10.

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych liczba części 4.

 

9.                  Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa
w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.              Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

11.              Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.              Wadium w wysokości:na część nr 1 – 500,00zł, na część nr 2 – 5.000,00 złnależy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin.

Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360;

SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360.

Inne formy wadium określa SIWZ.

Na część nr 3 i część nr 4 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%.

14.  Termin związania ofertą – 60 dni.

15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych
w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 104KB) 2013-08-14 10:28:13 104KB 560 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 286KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:28:13 286KB 173 razy
2 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 1.xls (XLS, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:28:30 160KB 195 razy
3 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 2.xls (XLS, 178KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:28:48 178KB 356 razy
4 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 3.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:00 149KB 158 razy
5 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 4.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:12 153KB 145 razy
6 OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:23 130KB 329 razy
7 OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:34 119KB 139 razy
8 OŚWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:45 130KB 140 razy
9 UMOWA.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-14 10:29:57 120KB 154 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie końcowe o wyniku - internet.doc (DOC, 32.KB) 2013-10-10 11:56:22 32.KB 468 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 14-08-2013 10:28:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-10-2013 11:56:22