Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Remont i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ku Słońcu /boczna/

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn:

„Remont i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ku Słońcu /boczna/”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl

2.Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin  wykonania zamówienia : 14 miesięcy od daty podpisania umowy

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali jedną najważniejszą  robotę polegającą   na budowie, lub  remoncie lub wymianie co najmniej 200 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych min  dn 300   każda orazjednej   roboty budowlanej  polegającej na renowacji sieci kanalizacyjnej  o długości nie mniej niż 200mb  metodą bezwykopową z zastosowaniem wykładziny CIPP o wartości min.500.000zł każda z robót.

6.Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena                        – 100%

 Oferty należy składać w terminie do dnia29.08. 2013r. do godz.1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu29.08.2013r. o godz.1005w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości20.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – ( tekst jednolity: Dz.U.z 2010r Nr 113 poz.759 z póź.zm.) na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art.132 ust.1 pkt.4 oraz ust2 tej ustawy

Zastrzega  się możliwość zmian do SIWZ .

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 40.KB) 2013-08-07 14:21:47 40.KB 498 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Ku Słońcu.doc (DOC, 853KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-07 14:21:47 853KB 142 razy
2 dokumentacja_techniczna_ku_sĹ (, 58.MB) 2013-08-07 14:56:46 58.MB 2 razy
3 dokumentacja.zip (ZIP, 58.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-07 14:59:23 58.MB 115 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 PYTANIA i ODPOWIEDZI.doc (DOC, 59KB) 2013-08-19 09:40:04 59KB 494 razy
2 PYTANIA I ODPOWIEDZI 2.doc (DOC, 36KB) 2013-08-26 13:29:18 36KB 648 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze Ku Słońcu.doc (DOC, 26KB) 2013-10-03 12:26:28 26KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-08-2013 14:21:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kotwicka 07-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 27-08-2015 14:24:32