Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt w Szczecinie

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na wykonanie zadania pn. :

 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Zakręt w Szczecinie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl/przetargi/ 

2.Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Katarzyna Lipiec  –  tel.   091 – 44 - 26 - 243

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5.Termin wykonania zamówienia: 12m-cy od dnia podpisania umowy.

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)  spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ .

b) w latach  2007 - 2013 wykonali jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na

     budowie, remoncie lub wymianie co najmniej 150 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur

     kamionkowych minimum dn 200 mm o wartości nie mniejszej niż 290 000,00 zł brutto.

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

     robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

     cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

     lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

     wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika

     robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców:

    Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie

    złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy,

    zawiera SIWZ.

8.Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :

    Cena – 100%

 9.Oferty należy składać w terminie do dnia19.08.2013r. do godz.10,30 w siedzibie Zakładu

    Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

10.Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu19.08.2013r.

     o godz.11.00 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

11.Wadium w wysokości 7 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

12.Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ- sektor.doc (DOC, 649KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:13:57 649KB 270 razy
2 Zakręt-uzgodnienia.pdf (PDF, 5.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:14:25 5.4MB 995 razy
3 Branża drogowa.zip (ZIP, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:14:42 12.MB 175 razy
4 Branża sanitarna.zip (ZIP, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:14:57 3.3MB 250 razy
5 STWIORB.zip (ZIP, 979KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-26 09:15:12 979KB 172 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc (DOC, 34KB) 2013-09-04 12:18:29 34KB 631 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o zawarciu umowy.doc (DOC, 34KB) 2013-11-15 12:10:38 34KB 524 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-07-2013 09:13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Lipiec 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 15-11-2013 12:10:38