Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNADOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ, ŻWIRU ORAZ CZARNOZIEMU

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą

 

„SUKCESYWNADOSTAWA KRUSZYW

PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ, ŻWIRU ORAZ CZARNOZIEMU”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ww. ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.                  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1          Oświadczenia nr 1, że:

a)            zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

b)            termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

c)            zapoznał się z SIWZ, uzyskał wszystkie konieczne informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty, akceptuje wzór umowy,

d)            dla przedmiotu zamówienia będą wystawione dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

 

3.1.2         Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.3          Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

    

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.             Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającegowww.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.             Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Smółko – tel.: 091 489 88 12; Jarosław Skobel – tel.: 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części - 3

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83   

         ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.         Oferty należy składać w terminie do dnia 06.08.2013r. do godz.1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.         Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 06.08.2013r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.         W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.         Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.         Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 67KB) 2013-07-16 13:20:48 67KB 499 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 262KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:20:27 262KB 210 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:20:48 112KB 290 razy
3 formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen kruszywa - część nr 1 piasek.xls (XLS, 61KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:03 61KB 150 razy
4 formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen kruszywa - część nr 2 mieszanka, żwir.xls (XLS, 61KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:13 61KB 153 razy
5 formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen kruszywa - część nr 3 czarnoziem.xls (XLS, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:24 60.KB 159 razy
6 OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:34 82.KB 154 razy
7 OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:45 77.KB 152 razy
8 OŚWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-16 13:21:57 130KB 148 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie wynik.pdf (PDF, 89.KB) 2013-09-11 14:47:06 89.KB 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-07-2013 13:20:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-09-2013 14:47:06