Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów "

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132                           ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.            Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

           pkt 3 Rozdziału III SIWZ.

 

3.1    Wykonawca ubiegający się o udzielenie  zamówienia jest zobowiązany do złożenia     oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej ( w rozumieniu art.24ust.2 pkt5 ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru : Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk                         z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców , lub wydruk                      z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,            że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniejniż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione niewcześniej niż3 miesiące przed upływem składania ofert.

5.   Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

6.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Elżbieta Brzeska - tel: 91 43 161 34.,        e-mail: e.brzeska@zwikszczecin.pl

 

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych-  liczba części  2

Część Nr1

a)  dostawa opon wraz z montażem

b) serwisowanie opon użytkowanych przez Zamawiającego

Część Nr 2 –Dostawa akumulatorów m-ki Centra przeznaczonych do pojazdów

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia  23.07.2013 r. do godz.  1000 w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza10, 71-682 Szczecin,pok.124 I piętro.

 

11.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 23.07.2013 r.o  godz. 1015   w siedzibie Zamawiającego,                    w Szczecinie przy ul Golisza 10 pok. nr  323 ,III piętro.

 

12.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.  Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie o przetargu.doc (DOC, 55.KB) 2013-07-11 15:02:00 55.KB 537 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz Nr 1 + Oświadczenia do wypełnienia przez Wykonawców.doc (DOC, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-11 15:00:57 135KB 94 razy
2 SIWZ opony , akumulatory -2013.doc (DOC, 740KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-11 15:01:43 740KB 186 razy
3 Załącznik Nr 2 Formularz kalkulacji cenowej dla Części Nr 1 pkt a).xls (XLS, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-11 15:02:00 26KB 96 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku postępowaniu akumulatory i opony.pdf (PDF, 361KB) 2013-08-14 09:04:05 361KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 11-07-2013 15:00:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Brzeska 11-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 14-08-2013 09:04:05