Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW "POMORZANY" I "ZDROJE" ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY "MIEDWIE"

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE” ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE”

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

1. Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

3a. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga !
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części – 6
Część nr 1 – polimery akrylowe na potrzeby zagęszczania osadu na OŚ „Pomorzany”
Część nr 2 – polimery akrylowe na potrzeby odwadniania osadu na OŚ „Pomorzany”
Część nr 3 – polimery akrylowe na potrzeby zagęszczania osadu na OŚ „Zdroje”
Część nr 4 – polimery akrylowe na potrzeby odwadniania osadu na OŚ „Zdroje”
Część nr 5 – polimery akrylowe na potrzeby zagęszczania osadu pokoagulacyjnego
w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”
Część nr 6 – polimery akrylowe na potrzeby wspomagania procesu uzdatniania wody
w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”

9. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.07.2013r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2013r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro.

12. Wadium w wysokości: część nr 1 – 10.000,00 zł; część nr 2 – 30.000,00 zł; część nr 3
– 4.000,00 zł; część nr 4 – 15.000,00 zł; część nr 5 – 1 000,00 zł; część nr 6 – 1.500,00 zł; należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

13. Kryterium oceny ofert:

w zakresie części nr 1 – 4: (kryterium nr 1): koszt zagęszczenia / odwodnienia 1 tony suchej masy osadu – 40%

w zakresie części nr 1 – 4: (kryterium nr 2): sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej – 60%

w zakresie części nr 5 – 6: cena brutto za całość zamówienia w ramach danej części – 100%

14. Termin związania ofertą – 60 dni

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 63KB) 2013-06-26 15:42:55 63KB 3 razy
2 Ogłoszenie.pdf (PDF, 109KB) 2013-06-26 15:43:26 109KB 519 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Polimery 2013.pdf (PDF, 322KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:42:55 322KB 172 razy
2 ZAŁACZNIK NR 1 UMOWA polimery 2013.pdf (PDF, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:43:26 170KB 170 razy
3 ZAŁĄCZNIK NR 2 TESTY polimery 2013.pdf (PDF, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:43:43 139KB 708 razy
4 ZALĄCZNIK NR 3 PROTOKOŁY polimery 2013.pdf (PDF, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:43:57 170KB 717 razy
5 OSWIADCZENIE NR 1 polimery 2013.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:44:14 137KB 168 razy
6 OSWIADCZENIE NR 2 polimery 2013.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:44:29 120KB 162 razy
7 FORMULARZ NR 1 polimery 2013.pdf (PDF, 198KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-26 15:44:43 198KB 579 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku polimery 2013.doc (DOC, 61KB) 2013-11-04 08:29:05 61KB 423 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-06-2013 15:42:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 26-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-11-2013 08:29:05