Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Wykonanie na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Wagi Samochodowej wraz z drogą dojazdową

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Wykonania na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Wagi Samochodowej wraz z drogą dojazdową”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia dnia  20 lutego 2013 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

1.            Termin realizacji zamówienia –czterech miesięcy od przekazania placu budowy.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Rozdział III pkt. 5 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                     nie podlega wykluczeniu na podstawie RozdziałuIII pkt. 5.

 

4.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące  dokumenty:

 

a)                     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych dopuszcza się wydruk z CEIDG.

 

b)                     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)                     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Zbigniew Chmielewski –

      tel. (091) 44-26-175.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10                                                      w Szczecinie, w terminie do dnia 16.07.2013 r. do godz. 0900  w Sekretariacie pok. nr 124. Termin składania ofert może być zmieniony.   

 

10.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2013 r.o godz. 0930w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  przy ul. M.  Golisza 10  w Szczecinie, w sali konferencyjnej pok. nr 328. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.

 

11.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.  Kryterium oceny jest cena - 100%

 

13.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 87.KB) 2013-06-19 09:38:24 87.KB 560 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-19 09:38:24 1.1MB 167 razy
2 formularze.pdf (PDF, 345KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-19 09:38:36 345KB 155 razy
3 plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-19 09:38:49 200KB 156 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 37.KB) 2013-07-26 09:37:00 37.KB 588 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-06-2013 09:38:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Chmielewski 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-07-2013 09:37:00