Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNYCH WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro pod nazwą:

 

„DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNYCH WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.                  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1.        Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.2.       Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

4.1.            Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia następujące dokumenty:

 

6.1.            deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzająca zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalająca na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE - dotyczy centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych systemowych i telefonów analogowych..

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013

 

8.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: w sprawach formalnych Marta Ogrodowczyk - tel: 091 489 88 34

 

9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

10.  Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

11.  Oferty należy składać w terminie do dnia 27.06.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

12.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

13.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

14.  Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie – 100%

 

15.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 62KB) 2013-06-17 14:24:47 62KB 536 razy
2 Ogloszenie.pdf (PDF, 101KB) 2013-06-17 14:25:14 101KB 541 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 257KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:24:47 257KB 116 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:25:14 108KB 93 razy
3 OSWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:27:21 124KB 105 razy
4 OSWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:29:46 114KB 88 razy
5 OSWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:30:12 130KB 92 razy
6 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen.xls (XLS, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:31:10 166KB 112 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie końcowe.pdf (PDF, 87.KB) 2013-07-22 08:27:08 87.KB 660 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-06-2013 14:24:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Prędkiewicz 17-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-10-2014 09:16:50