Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo

                         OGŁOSZENIE

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

   z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

                     tel. 091 422 12 61, fax  91 422 12 58,  www.zwik.szczecin.pl

 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieznaniu, gmina Stare Czarnowo

                

1.Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość gruntowa niezabudowana, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 49/2 o powierzchni  6 857, i nr 49/3o powierzchni  3943m², z obrębu Nieznań, usytuowana przy skrzyżowaniu drogi 120 i drogi na kierunek Żelewo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00046865/1. W dziale III  i IV KW ( ciężary i ograniczenia, hipoteki) – brak wpisów.

 

2.Opis nieruchomości, lokalizacja i otoczenie:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w gminie Stare Czarnowo powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wyposażonej w sieci uzbrojenia technicznego umożliwiającej przyłączenie instalacji elektrycznej i wodociągowej.

Nieruchomość składa się z dwóch samodzielnych działek usytuowanych przy skrzyżowaniu drogi 120 i drogi utwardzonej w kierunku Żelewo.

v  Działka 49/3 - działka rolna użytki R IIIb –IVa,. Dla przedmiotowego terenu wydane zostały warunki zabudowy (nr decyzji 6/2011 z dnia 24.01.2011r.) określające zabudowę tej działki pod budownictwo jednorodzinne.

v  Działka 49/2, działka rolna użytki R IIIb i IVa, .  Bezpośrednie otoczenie to grunty orne, tereny zadrzewione i w odległości kilkuset metrów pojedyncze zabudowania.

 

3.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość leży na obszarze, dla którego brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała nr XI/73/11 z dnia 28.10.2011r Rady Gminy Stare Czarnowo) nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod ogrody działkowe, obszary cenne przyrodniczo

 

4. Cena wywoławcza i kwota postąpienia:

 

działka nr 49/2

  • Cena wywoławcza wynosi 169.000,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
  • Kwota postąpienia wynosi 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)
  • Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj.  16.900,00 zł.

działka nr 49/3

  • Cena wywoławcza wynosi 171.000,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden  tysięcy złotych).
  • Kwota postąpienia wynosi 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
  • Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj.  17.100,00 zł.

 

v  Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w ustawowo obowiązującej  stawce na dzień sprzedaży prawa własności gruntu, w przypadku działki 49/2 sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień ogłoszenia przetargu

v  Cena sprzedaży (cena osiągnięta w przetargu + VAT) podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy notarialnej.

v  Koszty umowy notarialnej (opłaty notarialne i sądowe) w całości ponosi Nabywca.

v  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 2000 złotych.

 

 

 

5. Wadium

v  Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w banku PEKAO SA I/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 z dopiskiem„Wadium przetarg Nieznań działka nr…”

v  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej,  nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto ZWiK Sp. z o.o.

v  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała,  będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego wadium zostanie zwrócone na wskazane konto po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia w wyznaczonym terminie umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

v  Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z dokumentacją oraz regulaminem przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.

 

Przetarg odbędzie się dnia  15.07.2013 r. o godz. 12.00

w sali nr 323  w siedzibie ZWiK Sp. z o.o.

przy ul. M. Golisza 10  w  Szczecinie.

 

UWAGA

v  Przetarg przeprowadza się dla każdej w/w działki indywidualnie

v  Dodatkowym wymogiem uczestnictwa w przetargu jest:

? okazanie komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium wraz z przekazaniem jego czytelnej kserokopii bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania przetargowego,

? osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

? w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,

? reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu (podlegających rejestracji) – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania, tj. aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed terminem przetargu, statut lub umowę spółki oraz właściwe pełnomocnictwa.

v  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując  pełnomocnictwo współmałżonka.

v  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

v  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia wyższej od ceny wywoławczej o kwotę postąpienia.

v  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn.

v  Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.zwik.szczecin.ploraz w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M.Golisza 10, w pokoju nr 214 lub nr  203.

v  Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oglądania nieruchomości można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M.Golisza 10, w pokoju nr 214 lub nr  203, tel. 91 44 26 238 lub tel. 91 44 26 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o przetargu.doc (DOC, 66.KB) 2013-06-17 14:10:06 66.KB 543 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 nowy regulamin przetargu Nieznan.doc (DOC, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-17 14:10:06 80.KB 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-06-2013 14:10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 17-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-06-2013 14:10:50