Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH
I ŚCIERNIC”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonanona podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

1.            Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1          Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.2         Oświadczenia nr 3, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza – tel. 091 489-88-47;

 

8.      Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 2

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 17.06.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 17.06.2013r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Kryterium oceny: cena – 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 55KB) 2013-06-05 08:54:42 55KB 537 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 254KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:54:42 254KB 55 razy
2 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 1 - tarcze korundowe.xls (XLS, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:55:27 163KB 56 razy
3 Formularz nr 1 do elektronicznego wpisywania cen część nr 2 - tarcze diamentowe.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:55:42 153KB 37 razy
4 OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:55:54 118KB 30 razy
5 OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:56:06 112KB 26 razy
6 OŚWIADCZENIE NR 3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:56:17 130KB 58 razy
7 UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-05 08:56:27 111KB 25 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie końcowe.doc (DOC, 29.KB) 2013-08-05 11:28:55 29.KB 477 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-06-2013 08:54:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-08-2013 11:28:55