Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości oraz profesjonalnych akcesoriów do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie

Szczecin dn. 22.05.2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa środków higieniczno – sanitarnych, środków czystości  oraz profesjonalnych akcesoriów do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty  zawarcia umowy.

                                                                                  

2.                W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

3.                  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

3.1.1.        Oświadczenia nr 2, że:

a)       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)       dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)       nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.1.2.        Oświadczenia nr 3, że:

a) Wykonawca zapewnia, że wyroby wyszczególnione w formularzu nr 1 – ofercie warunków zamówienia spełniają kryteria jakościowe ujęte w SIWZ dla części nr 2, części nr 3, części nr 5 i części nr 6.

 

3.1.3.        Oświadczenia nr 4, że:

a)  Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione
w złożonym oświadczeniu,

b)  Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)         Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)         Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

–  w sprawach formalnych                    –  Jarosław Skobel          –  tel. 091-489-88-18,

–  w sprawach merytorycznych –  Edyta Krupińska       –  tel. 091-489-88-10.

 

8.                  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych –  liczba części 12.

 

9.                  Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa
w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.              Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

11.              Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.              Wadium w wysokości na część nr 1 – 700,00 zł, na część nr 2  - 1.100,00 zł, na część nr 4 – 700,00 zł,należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin.

 

Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360;

SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360.

Inne formy wadium określa SIWZ.

 

Na część nr 3, część nr 5, część nr 6, część nr 7, część nr 8, część nr 9, część nr 10,   cześć nr 11 oraz część nr 12 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

13.  Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%.

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni.

 

15.              Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych
w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.05.2013.14.05.05_Ogloszenie.doc (DOC, 67KB) 2013-05-29 14:05:05 67KB 595 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2013.14.07.28_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_7.xls (XLS, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:28 152KB 36 razy
2 29.05.2013.14.07.48_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_10.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:48 150KB 34 razy
3 29.05.2013.14.07.40_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_9.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:40 155KB 98 razy
4 29.05.2013.14.06.58_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_3.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:58 151KB 28 razy
5 29.05.2013.14.05.13_Zalacznik_nr_1_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:05:13 131KB 82 razy
6 29.05.2013.14.05.05_SIWZ.pdf (PDF, 279KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:05:05 279KB 88 razy
7 29.05.2013.14.07.14_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_5.xls (XLS, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:14 156KB 23 razy
8 29.05.2013.14.07.52_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_11.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:52 149KB 26 razy
9 29.05.2013.14.06.36_OSWIADCZENIE_NR_4.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:36 131KB 64 razy
10 29.05.2013.14.07.23_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_6.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:23 151KB 26 razy
11 29.05.2013.14.07.57_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_12.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:57 149KB 21 razy
12 29.05.2013.14.06.47_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:47 150KB 26 razy
13 29.05.2013.14.06.42_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_1.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:42 151KB 29 razy
14 29.05.2013.14.06.07_UMOWA.pdf (PDF, 126KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:07 126KB 31 razy
15 29.05.2013.14.07.34_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_8.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:34 150KB 29 razy
16 29.05.2013.14.07.10_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_4.xls (XLS, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:07:10 152KB 32 razy
17 29.05.2013.14.06.16_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:16 130KB 64 razy
18 29.05.2013.14.06.26_OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:26 130KB 62 razy
19 29.05.2013.14.06.21_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-29 14:06:21 119KB 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania - internet.pdf (PDF, 100KB) 2013-06-10 11:15:57 100KB 671 razy
2 Załącznik nr 1 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji.pdf (PDF, 132KB) 2013-06-10 11:16:16 132KB 1428 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie końcowe o wyniku.doc (DOC, 35KB) 2013-07-30 13:31:47 35KB 737 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-05-2013 14:02:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Krupińska 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-07-2013 13:31:47