Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA OBIEKTACH ZWIK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZAINSTALOWANYCH

NA OBIEKTACH ZWIK Sp. z o.o.”

 

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

 

 

1.            Okres realizacji zamówienia – 12 miesiące od dnia 01.07.2013.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)        dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)        znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)        nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 rozdziału III siwz.

 

4.            W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące  dokumenty:

 

1)   Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2)   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3)   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Skotnicka – tel. 091 44 26 276.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Oferty należy składać w terminie do dnia 18.06.2013r. do godz. 1030w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

10.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 18.06.2013r.o godz. 1045  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

11.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.  Kryterium oceny: cena - 100%

 

13.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.05.2013.11.55.19_SIWZ_-_Konserwacja_agregatow_2013.doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-22 11:55:19 368KB 771 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.05.2013.15.06.12_pytania_23_05_2013.doc (DOC, 25.KB) 2013-05-28 15:06:12 25.KB 466 razy
2 pytania_29_05_2013.doc (DOC, 22KB) 2013-06-05 12:16:13 22KB 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-05-2013 11:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 22-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-06-2013 12:16:13