Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie szczegółowej koncepcji określającej możliwości przeróbki osadów na oczyszczalniach Zdroje i Pomorzany w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„Opracowanie szczegółowej koncepcji określającej możliwości  przeróbki   osadów na oczyszczalniach Zdroje i Pomorzany w Szczecinie”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia dnia  20 lutego 2013 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 tej ustawy.

 

1.            Termin realizacji zamówienia – 90 dni, licząc od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów archiwalnych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Rozdział III pkt. 5 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                     nie podlega wykluczeniu na podstawie RozdziałuIII pkt. 5.

 

4.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące  dokumenty:

 

a)                     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych dopuszcza się wydruk z CEIDG.

 

b)                     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)                     aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUSlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Ewa Nowicka –

      tel. (091) 44-26-167.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10                                                      w Szczecinie, w terminie do dnia 14.06.2013do godz. 1200  w Sekretariacie pok. nr 124. Termin składania ofert może być zmieniony.  

 

10.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2013o godz. 1230w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  przy ul. M.  Golisza 10  w Szczecinie, w sali konferencyjnej pok. nr 328. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.

 

11.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.  Kryterium oceny jest cena - 100%

 

13.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.05.2013.10.22.29_SIWZ_koncepcja_odpady.doc (DOC, 415KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 10:22:29 415KB 327 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.05.2013.13.11.52_Informacja_o_zmianach_w_SIWZ_dla_zadania_koncepcja_osady_22_5_2013r..docx (DOCX, 17.KB) 2013-05-22 13:11:52 17.KB 780 razy
2 Iformacja o zmianach i odpowiedzi 11_06_2013.pdf (PDF, 254KB) 2013-06-11 14:17:58 254KB 704 razy
3 Zmiany w ogłoszeniu 11 06 2013.pdf (PDF, 36.KB) 2013-06-11 14:18:33 36.KB 576 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o rozstrzygnieciu.docx (DOCX, 17.KB) 2013-10-04 13:42:36 17.KB 668 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-05-2013 10:22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Nowicka 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-01-2014 12:06:32