Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie stanowisk do legalizacji wodomierzy oraz modernizacja istniejących zbiorników pomiarowych (6 szt.), z podziałem na dwa etapy

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie stanowisk do legalizacji wodomierzy oraz modernizacja istniejących zbiorników pomiarowych (6 szt.), z podziałem na dwa etapy:

 

I. Etap – Dostarczenie, rozmieszczenie i uruchomienie jednego stanowiska legalizacyjnego do wodomierzy z pojedynczym szeregowym ciągiem pomiarowym
w zakresie średnic DN15mm - DN40mm wraz z uzyskaniem ekspertyzy Głównego Urzędu Miar.

II. Etap – Dostarczenie, rozmieszczenie i uruchomienie dwóch stanowisk legalizacyjnych: jednego do wodomierzy z pojedynczym szeregowym ciągiem pomiarowym w zakresie średnic DN15mm - DN40mm, oraz pojedynczego stanowiska legalizacyjnego do wodomierzy w zakresie średnic DN15mm-DN40mm wraz
z uzyskaniem ekspertyzy Głównego Urzędu Miar.

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 150 dni licząc od dnia jej zawarcia.

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Jerzy Bielawski - tel: 697-088-728; Jerzy Legiecki – tel: 697-088-721

 

8.        Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

9.        Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

10.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

11.    Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

 

12.    Termin związania ofertą – 90 dni

 

13.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.05.2013.08.03.52_Ogloszenie.doc (DOC, 59KB) 2013-05-16 08:03:52 59KB 814 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.05.2013.08.03.52_OSWIADCZENIE_NR_1.doc (DOC, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:03:52 41.KB 113 razy
2 16.05.2013.08.04.05_OSWIADCZENIE_NR_2.doc (DOC, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:04:05 43.KB 116 razy
3 16.05.2013.08.04.14_UMOWA_wzor_AC_OS_13-6-10.doc (DOC, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:04:14 59.KB 118 razy
4 16.05.2013.08.04.32_Zalacznik_1__Stan_Leg_15-40_Szczecin_v04.doc (DOC, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:04:32 139KB 117 razy
5 16.05.2013.08.00.47_SIWZ_Stanowiska_2013.doc (DOC, 202KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:00:47 202KB 132 razy
6 16.05.2013.08.03.27_Formularz_ofertowy_Stanowiska_-_04_04_2013.doc (DOC, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-16 08:03:27 65.KB 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 16-05-2013 08:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Legiecki 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Łuczak 16-05-2013 08:00:47