Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości
nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

 „DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO”

 

Przedmiotowe postępowanieprowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

     1.             Termin realizacji zamówienia – do 90 dni od daty zawarcia umowy.

           2.            W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

              3.              Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

              3.1.1.        Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3.1.2.       Oświadczenia nr 4, że:

  a)     Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
          ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione w złożonym oświadczeniu,

  b)     Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

  4.         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie
              pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

  a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej
             odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione
             nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie,
             że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
             wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Uwaga!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

  c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
             na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
             lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

         Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

     5.             Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.             Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia następujące dokumenty:

 

6.1.         deklaracja zgodności wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzająca zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi
                normami i pozwalająca na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – wzór.

6.2.        karta katalogowa zawierająca informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych.

 

7.       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi →
          aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

    8.       Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

 

           –  w sprawach formalnych                 –  Jarosław Skobel        –  tel. 091-489-88-18,

           –  w sprawach merytorycznych          –  Marta Ogrodowczyk   –  tel. 091-489-88-34.

 

     9.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

          10.    Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

 

11.    Oferty należy składać w terminie do dnia 26.04.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

12.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

13.     Wadium w wysokości3.500,00złnależy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin.

                    Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360;

          SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360.

          Inne formy wadium określa SIWZ.

 

     14.     Kryterium oceny ofert: cena netto za zadanie – 100%.

          15.     Termin związania ofertą – 60 dni.

          16.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.04.2013.10.07.36_Zalacznik_nr_2_-_Zdjecia_wraz_z_wymiarami.pdf (PDF, 935KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:07:36 935KB 178 razy
2 09.04.2013.10.07.23_OSWIADCZENIE_NR_4.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:07:23 130KB 151 razy
3 09.04.2013.10.07.02_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:07:02 127KB 149 razy
4 09.04.2013.10.06.46_UMOWA.pdf (PDF, 108KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:06:46 108KB 154 razy
5 09.04.2013.10.06.38_SIWZ.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:06:38 270KB 183 razy
6 09.04.2013.10.06.55_Formularz_nr_1_-_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:06:55 151KB 154 razy
7 09.04.2013.10.07.09_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:07:09 110KB 146 razy
8 09.04.2013.10.07.16_OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 10:07:16 109KB 151 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.04.2013.10.34.52_Odpowiedzi_na_pytania_nr_2.pdf (PDF, 91.KB) 2013-04-22 10:34:52 91.KB 521 razy
2 18.04.2013.09.10.10_Odpowiedzi_na_pytania.pdf (PDF, 93.KB) 2013-04-18 09:10:10 93.KB 506 razy
Wynik postępowania
1 22.05.2013.10.49.08_OGLOSZENIE.pdf (PDF, 85.KB) 2013-05-22 10:49:08 85.KB 519 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-04-2013 10:06:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 22-05-2013 10:49:08