Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO - ZAPOROWYCH I PRZEDŁUŻEK

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości
nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA KONSOL WODOMIERZOWYCH, ZAWORÓW WODOMIERZOWYCH SKOŚNYCH ZWROTNO – ZAPOROWYCH
I PRZEDŁUŻEK”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ww. ustawy

          1.            Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

          

         2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

          

           3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia:

           3.1.1          Oświadczenia nr 2, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
          jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

            3.1.2         Oświadczenia nr 3, że:

a)       Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
         ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należą podmioty wymienione w złożonym
         oświadczeniu,

b)       Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
           ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

4.           W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
              lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca
              zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej
           Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi
           aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
           o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej
           niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 b)       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
           nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
           zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
          wykonania decyzji właściwego organu,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
          terminu składania ofert.

 

Uwaga!
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
           potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
           lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
           rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
           organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

                Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

        5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

        6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia  Wykonawcy
                 zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

                6.1.   aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu
                         dopuszczający wyroby do kontaktu z wodą pitną – dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3,
                         części nr 4, części nr 5.

            6.2.   deklaracje zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii
                     Europejskiej a w przypadku wyrobów dla których nie ma ustanowionej normy deklaracje zgodności 
                     z aktualną aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę aprobującą wystawioną
                     przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela – dotyczy części nr 1, części nr 2, części
                     nr 3,
                     części nr 4, części nr 5.

 

          7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej
                   Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi
                   → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem
                   stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

          8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.

 .

          9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części – 5.

 

        10.  Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy
               Prawo zamówień publicznych.

        11.  Oferty należy składać w terminie do dnia 24.04.2013r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby
                Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

        12.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającego
                przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

        13.  Wadium w wysokości: część nr 1 – 500,00 zł; część nr 2 – 1.700,00 zł;
               część nr 3 – 800,00 zł; część nr 4 – 1.000,00 zł; część nr 5 – 500,00 zł;
               należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1
               70-470 Szczecin
               Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW;
               IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

         14.  Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

         15.  Termin związania ofertą – 60 dni

         16.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków
                przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.04.2013.08.45.04_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:04 117KB 124 razy
2 09.04.2013.08.44.35_SIWZ.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:44:35 276KB 151 razy
3 09.04.2013.08.45.49_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_5.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:49 150KB 134 razy
4 09.04.2013.08.45.41_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_4.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:41 151KB 134 razy
5 09.04.2013.08.45.26_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:26 150KB 130 razy
6 09.04.2013.08.45.18_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_1.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:18 149KB 148 razy
7 09.04.2013.08.44.44_UMOWA.pdf (PDF, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:44:44 115KB 121 razy
8 09.04.2013.08.45.11_OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:11 131KB 124 razy
9 09.04.2013.08.44.57_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:44:57 125KB 126 razy
10 09.04.2013.08.45.33_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_3.xls (XLS, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-09 08:45:33 151KB 134 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.04.2013.15.04.17_pismo_modyfikacja_siwz.pdf (PDF, 96.KB) 2013-04-10 15:04:17 96.KB 601 razy
2 10.04.2013.15.04.24_SIWZ_po_modyfikacji.pdf (PDF, 276KB) 2013-04-10 15:04:24 276KB 496 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie końcowe.doc (DOC, 34.KB) 2013-06-12 09:09:07 34.KB 1040 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 09-04-2013 08:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-06-2013 09:09:07