Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP BOERGER, SEEPEX, NETZSCH, WILO

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości
nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP BOERGER, SEEPEX, NETZSCH, WILO”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.        Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.        W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)        posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)        dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)        znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)        nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.    W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III
SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)   aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowiaktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

b)   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

 

Uwaga!!!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

c)   aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !!!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

–  w sprawach formalnych              –  Jarosław Skobel        –  tel. 091-489-88-18

–  w sprawach merytorycznych       –  Marta Ogrodowczyk   –  tel. 091-489-88-34

 (poniedziałek – piątek godz. 800 – 1400 )

8.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 4.

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 25.04.2013r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2013r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro.

 

12.  Wadium  w wysokości: część nr 1 –  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, część nr 2 –  6.500,00 zł, część nr 3 – 4.000,00 zł , część nr 4 – 4.000,00 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360.

Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ.

 

13.  Kryterium oceny: cena     – 100%.

 

14.  Termin związania ofertą   – 60 dni.

 

15.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nich warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.04.2013.08.07.47_OGLOSZENIE.doc (DOC, 57.KB) 2013-04-05 08:07:47 57.KB 498 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.04.2013.08.08.32_Formularz_nr_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_1_Boerger.xls (XLS, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:08:32 149KB 134 razy
2 05.04.2013.08.08.17_UMOWA.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:08:17 113KB 137 razy
3 05.04.2013.08.07.57_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:07:57 119KB 132 razy
4 05.04.2013.08.08.45_Formularz_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_2_Seepex.xls (XLS, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:08:45 161KB 143 razy
5 05.04.2013.08.07.47_SIWZ.pdf (PDF, 269KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:07:47 269KB 154 razy
6 05.04.2013.08.08.06_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:08:06 114KB 129 razy
7 05.04.2013.08.09.08_Formularz_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_4_Wilo.xls (XLS, 162KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-05 08:09:08 162KB 149 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.04.2013.08.23.00_pismo_modyfikacja_siwz.pdf (PDF, 93.KB) 2013-04-15 08:23:00 93.KB 588 razy
2 11.04.2013.15.01.12_Formularz_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_czesc_nr_3_Netzsch_-_po_modyfikacji.xls (XLS, 162KB) 2013-04-11 15:01:12 162KB 908 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku.pdf (PDF, 101KB) 2013-06-05 07:50:25 101KB 683 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 05-04-2013 08:07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Prędkiewicz 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-06-2013 07:50:25