Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 - 1,5L

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA NATURALNEJ WODY MINERALNEJ GAZOWANEJ
I NIEGAZOWANEJ W BUTELKACH BEZZWROTNYCH PET 0,5 – 1,5L”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonanona podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

1.            Termin realizacji zamówienia –4 miesiące od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bogusława Kęska – tel. 091 489-88-11;

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 16.04.2013r.do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.04.2013r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

12.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.04.2013.14.52.22_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 14:52:22 78.KB 100 razy
2 03.04.2013.14.52.09_umowa.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 14:52:09 112KB 103 razy
3 03.04.2013.14.51.39_SIWZ.pdf (PDF, 259KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 14:51:39 259KB 110 razy
4 03.04.2013.14.52.30_Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 14:52:30 152KB 107 razy
5 03.04.2013.14.52.17_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 14:52:17 90.KB 100 razy
Wynik postępowania
1 10.05.2013.14.36.47_Ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 25KB) 2013-05-10 14:36:47 25KB 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-04-2013 14:51:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 10-05-2013 14:36:52