Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW FOTOMETRYCZNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) Wyłaczenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.             Termin realizacji zamówienia: Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia ich zawarcia

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ.

 

3a.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożeniaoświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

4.     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

b)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)        Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 

Uwaga !

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl odnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp

 

7.       Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13; Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

8.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części – 7

Część nr 1 – testy fotometryczne

Część nr 2 – odczynniki chemiczne

Część nr 3 – szkło laboratoryjne

Część nr 4 – odważki i wzorce

Część nr 5 – materiały filtracyjne

Część nr 6 – materiały do mikrobiologii

Część nr 7 – akcesoria laboratoryjne

 

9.        Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.    Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2013r. do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro

 

11.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2013r. o godz. 1200w siedzibie Zamawiającegoprzy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr  323 – III piętro.

 

12.    Wadium w wysokości: część nr 1 – 3.000,00 zł; część nr 2 – 1.000,00 zł; część nr 3
– 1.000,00 zł; część nr 4 – 500,00 zł; część nr 5 – 1 000,00 zł; część nr 6 – 500,00 zł; część nr 7 – 500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.

 

13.    Kryterium oceny ofert: cena netto za część – 100%

 

14.    Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.04.2013.08.37.16_Ogloszenie.pdf (PDF, 107KB) 2013-04-03 08:37:16 107KB 524 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.04.2013.08.40.09_UMOWA_lab_2013.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:40:09 120KB 146 razy
2 03.04.2013.08.39.34_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_7_2013.xls (XLS, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:34 170KB 163 razy
3 16.04.2013.08.08.00_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_4_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 178KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-16 08:08:00 178KB 35 razy
4 03.04.2013.08.38.51_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_1_2013.xls (XLS, 185KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:38:51 185KB 175 razy
5 03.04.2013.08.39.28_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_6_2013.xls (XLS, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:28 168KB 167 razy
6 16.04.2013.08.08.09_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_5_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-16 08:08:09 180KB 37 razy
7 03.04.2013.08.39.58_OSWIADCZENIE_NR_3.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:58 130KB 140 razy
8 03.04.2013.08.39.43_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:43 89.KB 144 razy
9 16.04.2013.08.07.52_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_2_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 193KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-16 08:07:52 193KB 38 razy
10 03.04.2013.08.39.08_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_3_2013.xls (XLS, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:08 196KB 168 razy
11 03.04.2013.08.39.50_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:39:50 78.KB 142 razy
12 03.04.2013.08.37.16_SIWZ_Laboratorium_2013.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-03 08:37:16 272KB 173 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 15.04.2013.15.02.58_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_5_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 180KB) 2013-04-15 15:02:58 180KB 475 razy
2 15.04.2013.15.02.16_pismo_wyjasniajace_lab_2013_ogA_oszenie_I.pdf (PDF, 117KB) 2013-04-15 15:02:16 117KB 610 razy
3 15.04.2013.15.02.39_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_4_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 178KB) 2013-04-15 15:02:39 178KB 453 razy
4 15.04.2013.15.02.27_FORMULARZ_NR_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_-_lab_czesc_nr_2_2013_po_modyfikacji.xls (XLS, 193KB) 2013-04-15 15:02:27 193KB 922 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie o wyniku Lab 2013.pdf (PDF, 96.KB) 2013-08-02 08:55:24 96.KB 558 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-04-2013 08:37:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kowalski 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-08-2013 08:55:24