Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW ŚRUBOWYCH OCYNKOWANYCH ORAZ NIERDZEWNYCH

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW ŚRUBOWYCH OCYNKOWANYCH ORAZ NIERDZEWNYCH”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70? ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 1. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi ? aktualne przetargi i zamówienia publiczne ? zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp ? przetargi 2013

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza - tel. 091 489-88-47;

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 2

 

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2013r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 - I piętro.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2013r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, przy
  ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 - III piętro sala konferencyjna.

 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryterium oceny: cena - 100%

 

 1. Termin związania ofertą - 60 dni

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.03.2013.15.02.50_ogloszenie.doc (DOC, 52.KB) 2013-03-27 15:02:50 52.KB 448 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.03.2013.15.02.50_SIWZ.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:02:50 255KB 167 razy
2 27.03.2013.15.07.22_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:07:22 111KB 160 razy
3 27.03.2013.15.07.41_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_1.xls (XLS, 214KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:07:41 214KB 198 razy
4 27.03.2013.15.04.23_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:04:23 116KB 144 razy
5 27.03.2013.15.07.58_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_2.xls (XLS, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:07:58 201KB 196 razy
6 27.03.2013.15.03.28_UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-27 15:03:28 111KB 161 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 02.04.2013.12.03.15_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_1_-_po_modyfikacji.xls (XLS, 214KB) 2013-04-02 12:03:15 214KB 439 razy
2 02.04.2013.12.02.43_pismo_pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 28.KB) 2013-04-02 12:02:43 28.KB 424 razy
Wynik postępowania
1 06.05.2013.13.28.38_ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 26.KB) 2013-05-06 13:28:38 26.KB 441 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 27-03-2013 15:02:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 06-05-2013 13:28:38