Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA ŁOŻYSK

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁOŻYSK”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wyłączenia dokonanona podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

 

1.            Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.            W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.            Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)      nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnikprzetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Smółko – tel. 091 489-88-12;

 

8.      Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 3

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.  Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2013r.do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.  Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 29.03.2013r.o  godz. 1230  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

 

12.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.  Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.03.2013.14.44.42_UMOWA.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:44:42 111KB 106 razy
2 15.03.2013.14.45.27_OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:45:27 117KB 105 razy
3 15.03.2013.14.44.54_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_1.xls (XLS, 198KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:44:54 198KB 114 razy
4 15.03.2013.14.45.05_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_2.xls (XLS, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:45:05 156KB 112 razy
5 15.03.2013.14.44.27_SIWZ.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:44:27 255KB 120 razy
6 15.03.2013.14.45.37_OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:45:37 111KB 110 razy
7 15.03.2013.14.45.17_Formularz_do_elektronicznego_wpisywania_cen_czesc_nr_3.xls (XLS, 193KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-15 14:45:17 193KB 107 razy
Wynik postępowania
1 07.05.2013.08.32.50_ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 39KB) 2013-05-07 08:32:50 39KB 692 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-03-2013 14:44:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-05-2013 08:32:50