Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa budynku socjalno-technicznego przy ul. Szlamowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. :

 

                Przebudowa budynku socjalno-technicznego przy ul. Szlamowej.             

 

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl, . 

2.Upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach formalnych -  P. Irena Chwaścinska  –  tel.   091 – 44 - 26 -168

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4.Termin wykonania zamówienia: 5 m-cy od dnia przekazania placu budowy.

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a)  spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b) w latach  2007 - 2013 wykonali  co najmniej dwie  roboty budowlane polegające na  budowie, przebudowie lub   remoncie obiektów budowlanych o wartości tych robót nie mniejszych niż 400.000 zł  netto każda..

c) dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

    Cena – 95%

    Rękojmia 5%

Oferty należy składać w terminie do dnia08.03.2013r. do godz.10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu08.03.2013r.  o godz.10. 10 w sali nr 323 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wnieść przed terminem złożenia ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 133 ust 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 tej ustawy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2013.14.47.20_BRANZA_ELEKTRYCZNA.zip (ZIP, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:47:20 136KB 186 razy
2 19.02.2013.14.46.07_SIWZ.doc (DOC, 680KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:46:07 680KB 238 razy
3 19.02.2013.14.47.30_BRANZA_SANITARNA.zip (ZIP, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:47:30 201KB 217 razy
4 19.02.2013.14.48.37_INSTALACJE_WENTYLACYJNE.zip (ZIP, 414KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:48:37 414KB 178 razy
5 19.02.2013.14.49.17_SPECYFIKACJA.zip (ZIP, 645KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:49:17 645KB 180 razy
6 19.02.2013.14.48.50_INSTALCJE_WOD-KAN,_C.O.,_GAZ,_WODY_Z_DACHU.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:48:50 2.3MB 198 razy
7 19.02.2013.14.49.05_KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:49:05 1.3MB 172 razy
8 19.02.2013.14.48.24_INSTALACJE_ELEKTYCZNE_W_KOTLOWNI.zip (ZIP, 487KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:48:24 487KB 169 razy
9 19.02.2013.14.47.11_BRANZA_ARCH_KONST-budowl.zip (ZIP, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:47:11 120KB 186 razy
10 19.02.2013.14.47.40_ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 891KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:47:40 891KB 186 razy
11 19.02.2013.14.47.50_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 527KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-19 14:47:50 527KB 174 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.03.2013.14.09.00_rys.3.jpg (JPG, 1.2MB) 2013-03-04 14:09:00 1.2MB 547 razy
2 04.03.2013.14.08.28_Ogloszenie_-_zmiany.doc (DOC, 24.KB) 2013-03-04 14:08:28 24.KB 471 razy
3 04.03.2013.14.09.19_rys.4.jpg (JPG, 1.5MB) 2013-03-04 14:09:19 1.5MB 510 razy
4 04.03.2013.14.08.39_rys.1.jpg (JPG, 1.8MB) 2013-03-04 14:08:39 1.8MB 497 razy
5 04.03.2013.14.08.51_rys.2.jpg (JPG, 2.2MB) 2013-03-04 14:08:51 2.2MB 511 razy
Wynik postępowania
1 08.04.2013.11.05.15_Ogloszenie_o_wynikach_przetargu.doc (DOC, 21KB) 2013-04-08 11:05:16 21KB 582 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-02-2013 14:45:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Chwaścińska 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-04-2013 11:05:16