Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego i oszacowania kosztów inwestycji dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

1)   Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Telefon (91) 44 – 26 - 172

Fax (91) 422 – 12 – 58

 

2)    Określenie trybu zamówienia:

       Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego, poza przepisami Prawo zamówień publicznych w związku z art.4  pkt.8 tej ustawy.

 

3)    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego i oszacowania kosztów inwestycji dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo”

       Oznaczenie według CPV:  71322200–3, 45231000-5, 45232000-2

 

4)    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5)    Termin wykonania zamówienia:do 20 marca 2013 r.

 

6)    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

2.    Wykonawca musi wykazać, że w latach 2010 – 2013 wykonał co najmniej jedno zamówienie (jedną umowę) obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego lub opracowania projektowego lub koncepcyjnego, dotyczącego przewodu wodociągowego o długości min 1 km (wskazana długość przewodu wodociągowego w ramach jednego zadania).

Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. "spełnia" lub "nie spełnia", na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ.

 

7)    Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

8)    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną (100%).

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.

9)    Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza 10, pok. nr 124 do dnia 01.02.2013 r., do godz. 9:50.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2013 r. w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Golisza 10, sala 321, o godz. 10:00.

10)  Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

11)  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12)  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

13)  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14)  Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

15)  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pani Ewa Weckwerth – w godzinach 900 – 1430

tel. (91) 44 – 26 – 172 / fax (91) 422 – 12 – 58.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_szczegolowego_opisu_przedmiotu_zamowienia.zip (ZIP, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-28 11:20:00 1.2MB 77 razy
2 SIWZ_wodociag_zasilajacy_Stare_Czarnowo.pdf (PDF, 243KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 13:24:23 243KB 124 razy
3 Zal_2_1_do_SIWZ.jpg (JPG, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 13:24:35 1.0MB 113 razy
4 Zal_2_4_do_SIWZ.jpg (JPG, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 13:25:13 2.0MB 106 razy
5 Zal_2_2_do_SIWZ.jpg (JPG, 764KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 13:24:52 764KB 80 razy
6 Zal_2_3_do_SIWZ.jpg (JPG, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-25 13:24:58 1.3MB 84 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania_do_przetargu.pdf (PDF, 44.KB) 2013-01-30 13:28:29 44.KB 450 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_przetargu.pdf (PDF, 22.KB) 2013-02-12 14:22:58 22.KB 434 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 25-01-2013 13:24:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Weckwerth 25-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-02-2013 14:23:14