Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych.


OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych.”

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga !
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ

6. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego uprawnionego podmiotu dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu
z wodą pitną - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w częściach nr 1 -5;

b) deklaracje zgodności z obowiązującymi polskimi normami lub normami państw członkowskich Unii Europejskiej, wystawione przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w częściach nr 1 - 5;

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl odnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dominik Zakrzewski – tel. 091 489-88-14;

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 5

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.01.2013r. do godz. 1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2013r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro sala konferencyjna.

13. Wadium w wysokości: część nr 1 - 4.800,00 zł, część nr 2 - 2.200,00 zł, część nr 3 - 1.000,00 zł, część nr 5 - 2.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360; SWIFT: PKOPLPW; IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Inne formy wadium określa SIWZ.
Na część nr 4 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Kryterium oceny: cena - 100%

15. Termin związania ofertą – 60 dni

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 59KB) 2013-01-15 15:01:06 59KB 487 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:01:29 128KB 154 razy
2 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_5.xls (XLS, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:02:21 153KB 189 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 176KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:01:23 176KB 156 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:02:09 155KB 195 razy
5 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:01:54 169KB 198 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:01:06 272KB 213 razy
7 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:01:35 118KB 178 razy
8 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_4.xls (XLS, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:02:16 152KB 169 razy
9 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-15 15:02:01 155KB 176 razy
Wynik postępowania
1 07.03.2013.08.09.49_ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 40KB) 2013-03-07 08:09:49 40KB 697 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 15-01-2013 14:57:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Zakrzewski 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 07-03-2013 08:09:49