Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru kontrolingowego.

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu postępowania

w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 zamówienie sektorowe

”Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru kontrolingowego.”

CPV:48440000-4,  48441000-1,  72268000-1,  72265000-0,  72263000-6

Postępowanie jest prowadzone w trybie ”negocjacji z ogłoszeniem” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  – zamówienie sektorowe.

 

I.         Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

            ul. Maksymiliana Golisza 10

            71 – 682 Szczecin

NIP: 851-26-24-854

REGON: 811931430

tel.: (091) 422 12 61 – (66)

fax: (091) 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl

www.zwik.szczecin.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego jako zamówienie sektorowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie Zarządzenia Nr 10/2008 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 tej ustawy.

Procedura prowadzona w trybie negocjacji z ogłoszeniem polega na kilkunastu etapach:

1.     składanie wniosków,

2.     weryfikacja wniosków przez zamawiającego pod względem formalnym,

3.     opracowanie SIWZ wstępnego i przekazania go wykonawcom wraz z zaproszeniem do negocjacji merytorycznych wykonawców spełniających wymagania formalne,

4.     zaproszenie do złożenia oferty wstępnej bez ceny,

5.     składanie ofert wstępnych,

6.     negocjacje, prezentacje, dostarczenie wersji DEMO, udostępnienie przez wykonawcę do wglądu dokumentacji systemu,

7.     opracowanie przez zamawiającego ostatecznego SIWZ i przekazanie go wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert,

8.     składanie ofert,

9.     analiza ofert przez zamawiającego,

10.  zaproszenie wykonawców do negocjacji ceny,

11.  składanie ofert ostatecznych,

12.  wybór wykonawcy,

13.  podpisanie umowy.

 

II.        Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.     profesjonalne szkolenie dla kadry kierowniczej Zamawiającego z podstaw budżetowania i zasad kontrolingu, które ma być przeprowadzone przez trenera/firmę posiadającą udokumentowane doświadczenie w szkoleniach z zakresu controllingu. Program powinien obejmować zasady wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie, zadań controllerów nakierowanych na optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników, poruszyć temat współczesnych standardów w tym zakresie, nowoczesnych rachunków kosztów oraz metod i narzędzi badania efektywności, obejmujące co najmniej:

a.               podstawowe pojęcia z tego tematu - wprowadzenie do tematu,

b.               organizację systemu controllingu w przedsiębiorstwie,

c.               rachunek kosztów dla controllera,

d.               budżetowanie w tym budżetowanie działalności operacyjnej,

e.               kontrolę wykonania planów,

f.                analizę efektywności.

2.     dostawa licencji i wdrożenie podsystemu informatycznego w obszarze kontrolingu w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie wraz z jego integracją z użytkowanym przez Zamawiającego zintegrowanym systemem informatycznych klasy ERP zapewniające poniższe funkcje oraz profesjonalne szkolenie dla kadry kierowniczej Zamawiającego z podstaw budżetowania i zasad kontrolingu:  

1)          Możliwość dowolnego zdefiniowania struktury budżetowej Firmy w dowolnej liczbie przekrojów decyzyjnych

2)          Możliwość planowania wielu miar dla jednego budżetu (np. cena jednostkowa, ilość i wartość), przydzielenia innych osób odpowiedzialnych do każdej miary oraz zdefiniowania formuł przeliczeń pomiędzy miarami

3)          Możliwość zdefiniowania w systemie struktury odpowiedzialności budżetowej niezależnej od struktury budżetowej przedsiębiorstwa wraz z przydzieleniem uprawnień do aprobaty poszczególnych pozycji budżetowych poszczególnym Użytkownikom.

4)          Możliwość automatycznego wygenerowania przez system do każdej struktury budżetowej kostki OLAP, umożliwiającej wielowymiarową analizę odchyleń od budżetu

5)          Wbudowana hurtownia danych, której zakres merytoryczny może wykraczać poza dane o planach i wykonaniu poszczególnych budżetów

6)          Prezentacja danych liczbowych (tabelarycznie i graficznie) w postaci wbudowanych w aplikację komponentów MS EXCEL, obsługiwanych identycznie jak arkusz kalkulacyjny

7)          Możliwość pracy z aplikacją zarówno w trybie „grubego Klienta” (w sieci lokalnej, w interfejsie aplikacji), jak też „cienkiego Klienta” (zdalnie, przez przeglądarkę internetową)

8)          Możliwość raportowania z aplikacji przy użyciu arkuszy MS EXCEL, zasilanych automatycznie, w dowolnym momencie danymi z systemu

9)          Możliwość wprowadzania planów zarówno w interfejsie aplikacji (w trybie „grubego Klienta”), jak też za pośrednictwem przeglądarki www, oraz arkuszy MS EXCEL, bezpośrednio połączonych z bazą danych systemu controllingowego

10)      Dostęp do kostek OLAP za pośrednictwem przeglądarki internetowej z zachowaniem ograniczeń dostępu dla poszczególnych managerów – zarówno w trybie on-line, jak też off-line (automatycznie zasilanych okresowo kostek OLAP, z oznaczeniem aktualności danych, w nich zawartych)

11)      Obsługa procesu zatwierdzania budżetów przez upoważnione osoby, możliwość śledzenia tego procesu przez kontrolerów finansowych

12)      Interfejs Użytkownika, komunikaty ekranowe, Help do aplikacji i cała dokumentacja projektowa w języku polskim

13)      Technologia MICROSOFT ”.net”

3.          dostawa nielimitowanych, nieograniczonych liczbowo, czasowo oraz terytorialnie licencji podsystemu kontrolingowego oraz środowiska informatycznego działania podsystemu kontrolingowego – bazy danych, innych narzędzi koniecznych do działania aplikacji dla wszystkich użytkowników ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie,

4.          instalacja i konfiguracja podsystemu kontrolingowego oraz środowiska informatycznego działania tego podsystemu wraz z bazą danych i wszystkimi narzędziami informatycznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego,

5.          ustalenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników podsystemu kontrolingowego – wypełnienie druków funkcjonujących u Zamawiającego,

6.          nadanie odpowiednich uprawnień poszczególnym użytkownikom zgodnie z wypełnionymi drukami uprawnień jednostkowych,

7.          szkolenia użytkowników w zakresiew zakresie eksploatacjipodsystemu CONTROLLING, podglądu danych zagregowanych i ich prezentacji w różnych przekrojach,

8.          szkolenie prowadzone przez Wykonawcę dla kadry kierowniczej Zamawiającego w zakresie generowania z dostarczanego przez Wykonawcę podsystemu informatycznego CONTROLLING: raportów, sprawozdań i wydruków według zadawanych parametrów przez operatora, tj.: kierownika Zamawiającego,

9.          szkolenie w zakresie administrowania podsystemem CONTROLLING administratorów merytorycznych Zamawiającego tego podsystemu w zakresie wykonywania importu danych z aplikacji transakcyjnych, uzupełniania i porządkowania słowników oraz wykazów,

10.       szkolenie pracowników Działu Informatyki Zamawiającego w zakresie utrzymywania podsystemu CONTROLLING, jego instalacji, konfiguracji, administrowania informatycznego: zakładanie/usuwanie/blokowanie dostępu do systemu użytkownikom, nadawanie/odbieranie/ blokowanie uprawnień do podsystemu, ustawianie parametrów, deklarowania drukarek, zakładanie słowników, wykonywanie backupów, wykonywanie odtwarzania danych z backupóworaz innych prac informatycznych,

11.       asysta wdrożeniowa przy eksploatacji podsystemu przez użytkowników – wykonanie budżetu, wniosku do zatwierdzenia taryfy, …

12.       asysta wdrożeniowa podczas realizacji prac administracyjnych użytkowych: ustawianie parametrów, definiowanie wydruków, innych,

13.       asysta przy zakładaniu użytkowników podsystemu kontrolingowego Zamawiającego przez Dział Informatyki zamawiającego,

14.       asysta przy nadawaniu uprawnień zgodnie z ustaleniami na drukach uprawnień jednostkowych do podsystemu kontrolingowego przez Dział Informatyki zamawiającego,

15.       szkolenia dla Działu Informatyki w zakresie instalacji, konfiguracji oraz eksploatacji środowiska informatycznego działania podsystemu kontrolingowego ( bazy danych, narzędzi informatycznych wykorzystywanych podczas instalowania, konfigurowania oraz eksploatacji oprogramowania),

16.       szkolenia wraz z dokumentacją w języku polskim dla Działu Informatyki w zakresie wykonywania kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych,

17.       asysta wdrożeniowa przy realizacji prac administracyjnych informatycznych, backupy, reinstalacje, zakładanie użytkowników, nadawanie uprawnień, inne administracyjne informatyczne,

18.       Wykonawca wdroży podsystem kontrolingowy:

1).  skonfiguruje oprogramowanie

2).  zaprezentuje prototyp rozwiązania

3).  zbierze uwagi zamawiającego

4).  uwzględni uwagi zamawiającego i przystosuje konfiguracje oraz oprogramowanie do potrzeb zamawiającego

5).  Szkolenia użytkowników:

a).     operatorów

b).     administratorów użytkowych

c).     administratorów informatycznych

6).  Dostarczy instrukcje:

a).     obsługi

b).     stanowiskowa

c).     instalacji

d).     administrowania dla upoważnionych użytkowników

e).     administrowania informatycznego.

19.       dostarczenie dokumentacji eksploatacyjnych dla użytkowników podsystemu kontrolingowego w języku polskim w wersji wydawniczej i elektronicznej,

20.       dostarczenie dokumentacji instalacji, konfiguracji i eksploatacji środowiska informatycznego działania podsystemu kontrolingowego – bazy danych, narzędzi programistycznych w języku polskim w wersji wydawniczej i elektronicznej,

21.       dostarczenie dokumentacji administrowania środowiskiem działania podsystemu kontrolingowego w języku polskim w wersji wydawniczej i elektronicznej,

22.       dostarczenie kodów źródłowych do oprogramowania kontrolingowego,

23.       dostarczenie opisu kodów źródłowych oprogramowania kontrolingowego,

24.       dostarczenie opisu wymagań odnośnie sprzętu zamawiającego do instalacji oraz eksploatacji oprogramowania kontrolingowego: serwerowego i zespołów komputerowych dla użytkowników,

25.       dostarczenie opisu struktur danych, jakie zamawiający ma wystawiać ze swojego oprogramowania klasy ERP do zasilania danymi podsystemu kontrolingowego w plikach tekstowych,

26.       dostarczenie propozycji podziału kompetencji pomiędzy autora dotychczasowych podsystemów, a Wykonawcę w usuwaniu awarii i usterek całości systemu informatycznego,

27.       Zapewnienie niezbędnych atrybutów potwierdzających legalność licencji dostarczanego oprogramowania: systemowego, narzędziowego i użytkowego,

28.       profesjonalne szkolenie dla kadry kierowniczej Zamawiającego z podstaw budżetowania i zasad kontrolingu zakończone wydaniem certyfikatów wszystkim kierownikom zamawiającego.

29.       Określone zasady opieki serwisowej, które winny zawierać

a)               możliwość ciągłej aktualizacji oprogramowania objętego umową w wypadku wydania przez producenta nowej wersji produktu,

b)              zapewnienie aktualizacji oprogramowania odpowiednio do zmieniających się standardów w sprzęcie komputerowym,

c)               możliwość uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w szkoleniach związanych tematycznie z nową inwestycją,

d)              priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego,

e)               obowiązek informowania o aktualizowanych produktach i nowościach oraz dostęp do strony www zawierającej te aktualizacje.

29.       Podsystem zapewni możliwość zmiany swoich haseł przez operatorów we własnym zakresie.

30.       Podsystem zapewni możliwość zmiany swoich haseł przez administratorów we własnym zakresie.

31.       Administrator będzie miał możliwość ustawienia nowego hasła operatorowi, który zapomni swojego hasła.

32.       Hasła będą miały co najmniej 6 znaków alfanumerycznych.

33.       Oprogramowanie podsystemu zapewni generowanie wydruków definiowalnych umożliwiając operatorowi samodzielne definiowanie wyglądu wydruków podsystemu,

34.       oprogramowanie zapewni możliwość korespondencji seryjnej – wysyłanie tej samej treści do wielu odbiorców,

35.       oprogramowanie zapewni możliwość przesyłania treści do maila i wysyłanie jej pocztą elektroniczną,

36.       oprogramowanie zapewni eksport danych oraz wydruków do formatu MS EXCEL,

37.       oprogramowanie podsystemu zapewni zaznaczanie wielu elementów dla realizacji operacji grupowych na wszystkich wykazach (browserach),

38.       oprogramowanie zapewni sortowanie na wykazach rosnąco i malejąco zgodnie z  wyborem operatora według:

a)  komórek i jednostek organizacyjnych zamawiającego,

b)  stanowisk kosztów,

c)  kodów komórek i jednostek organizacyjnych zamawiającego,

d)  pionów organizacyjnych,

e)  stanowisk pracy,

f)   wybranych komórek lub jednostek organizacyjnych zamawiającego,

g)  wybranych stanowisk kosztów zamawiającego.

39.       oprogramowanie podsystemu zapewni raportowanie i sprawozdania w zadanych okresach czasu w określanych przez operatora przekrojach zapewniając na wydrukach informacje o kryteriach wyboru,

40.       oprogramowanie podsystemu zapewni możliwość uzyskania duplikatu wydruku,

41.       Podsystem kontrolingowy zapewni ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.

42.       Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie 36 miesięcy od podpisania odbioru końcowego.

43.       W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny obejmujący:

1)     zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego,

2)     usuwanie awarii i usterek oprogramowania aplikacyjnego,

3)     wsparcie techniczne i asystę,

4)     pomoc i nadzór eksploatacyjny,

5)     serwis,

6)     administrowanie środowiskiem informatycznym, w szczególności bazą danych,

7)     diagnostykę i optymalizację pracy podsystemu kontrolingowego w infrastrukturze informatycznej zamawiającego.

44.       Wykonawca dostarczy wraz z oprogramowaniem standardowym wykorzystywanym w realizacji zamówienia wszystkie obowiązkowe kontrakty serwisowe do tych oprogramowań na okres gwarancji.

45.       Wykonawca dostarczy wykaz programów wykorzystywanych w realizacji zamówienia.

46.       Odrębnie dla każdego z programów wykorzystywanych w ramach zamówienia wykonawca dostarczy oświadczenie o tym jaka jest nazwa programu, kto jest autorem danego programu i kto ma do niego prawa autorskie na formularzu nr 4.

47.       Do programów standardowych wykonawca dostarczy wszystkie atrybuty legalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

48.       Wykonawca uzgodni z zamawiającym harmonogram w zakresie rzeczowym, finansowym i terminów realizacji poszczególnych zadań.

49.       Po zrealizowaniu wszystkich zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

50.       W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, asystę, pomoc, nadzór eksploatacyjny, serwis, administrowanie środowiskiem informatycznym, w szczególności bazą danych, diagnostykę i optymalizację pracy podsystemu CONTROLLING opisane we wzorze umowy w § 15 – 20.

 

Ostateczny zakres przedmiotu zamówienia zostanie ustalony po przeprowadzonych negocjacjach i opisany w SIWZ.

CPV: 48440000-4,  48441000-1,  72268000-1,  72265000-0,  72263000-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III.       Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego - w sekretariacie (p. 124) do dnia:  18. 01. 2013 r. do godz.11:00.

Termin może ulec zmianie.

IV.       Kryteria oceny ofert

Cena netto - 100%

Cena netto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:

1)           cenę licencji podsystemu kontrolingowego,

2)           koszty instalacji i konfiguracji podsystemu kontrolingowego,

3)           cenę licencji na środowisko informatyczne,

4)           cenę licencji bazy danych,

5)           koszty instalacji i konfiguracji środowiska i bazy danych,

6)           koszty szkolenia użytkowników podsystemu,

7)           koszty profesjonalnego szkolenia z podstaw budżetowania i zasad kontrolingu dla kadry kierowniczej zamawiającego,

8)           koszty szkolenia pracowników Działu Informatyki Zamawiającego z administrowania podsystemem kontrolingowym,

9)           koszty szkoleń Działu Informatyki z instalacji, rekonfiguracji i administrowania środowiskiem informatycznym działania podsystemu kontrolingowego,

10)        koszty dostarczenia kodów źródłowych,

11)        koszty dostarczenia opisu kodów źródłowych,

12)        koszty dostarczenia dokumentacji eksploatacyjnych dla użytkowników,

13)        koszty dostarczenia dokumentacji administracji podsystemem kontrolingowym,

14)        koszty dostarczenia dokumentacji

15)        koszty dostarczenia dokumentacji technicznych,

16)        koszty ustalenia uprawnień poszczególnym użytkownikom podsystemu kontrolingowego na drukach funkcjonujących u zamawiającego,

17)        koszty asysty przy pracy użytkowników z podsystemem kontrolingowym,

18)        koszty asysty Działowi Informatyki przy zakładaniu użytkowników i uprawnień, zabieraniu uprawnień, blokowaniu użytkowników, wykonywaniu backupów danych i odzyskiwania danych z backupów, instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz innych prac administracyjnych,

19)        koszty dodatkowe.

Cena netto zostanie powiększona o podatek VAT w ustawowo obowiązującej stawce.

V.     Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełnić warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)     posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)     znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)     nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Przez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia rozumie się wykonanie przez wykonawców:

a)co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i wdrożeniu oprogramowania kontrolingowego w okresie 3 lat przed terminem składania wniosków. Oprogramowanie powinno być eksploatowane w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach z branży sieciowej: wodociągowej, ciepłowniczej lub gazowniczej obsługujących min. 20.000 liczników (wodomierzy wody zimnej /ciepłej lub liczników gazowych).

b) co najmniej jednego szkolenia kadry kierowniczej z zasad wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwiez branży sieciowej: wodociągowej, ciepłowniczej lub gazowniczej obsługujących min. 20.000 liczników poprzez trenera/firmę posiadającą udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących zadania controllerów, optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników, współczesne standardy nowoczesnych rachunków kosztów oraz metody i narzędzia badania efektywności.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy powinni przedstawić następujące dokumenty:

1)          Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 5 ust 1,

2)          aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków albo wydruk z CEIDG,

3)          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej wymagane jest przedłożenie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oddzielnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również dla Spółki Cywilnej w zakresie podatku VAT.

4)          aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej wymagane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia przez każdego ze wspólników oddzielnie jak również dla samej Spółki Cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem powyższych składek.

5)          wykaz wdrożeń programu kontrolingowego na formularzu nr 3.

Wykaz powinien obejmować następujące informacje: nazwę przedsiębiorstwa branży sieciowej wodociągowego, ciepłowniczego lub gazowniczego, w którym dokonano wdrożenia, datę wdrożenia, nazwę programu, nazwę bazy danych na której wdrożono i pracuje podsystem kontrolingowy oraz liczbę liczników, które są rozliczane przez daneprzedsiębiorstwo branży sieciowej.

Zamawiający zaleca złożenie wykazu na formularzu do pobrania ze strony internetowej http://www.bip.zwik.szczecin.plw zakładce: przetargi.

6)          wykaz przeprowadzonych szkoleń przez firmę, o której mowa w ust 2 litera b obejmujący następujące informacje: nazwę przedsiębiorstwa branży sieciowej wodociągowego, ciepłowniczego lub gazowniczego, w którym wykonano szkolenie, datę szkolenia, program szkolenia oraz liczbę liczników, które są rozliczane przez daneprzedsiębiorstwo branży sieciowej.

7)          dokumenty na potwierdzenie, iż prace wskazane w pkt 5 i pkt 6 zostały wykonane z należytą starannością.

8)          Oświadczenie o prawach autorskich oferowanego oprogramowania na formularzu 4 oraz dla każdego z oprogramowań narzędziowych i środowiska działania aplikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi prawa wykonawcy do dostawy i wdrażania danego oprogramowania, jeśli prawa autorskie posiada inny podmiot.

Oświadczenia powinny zostać złożone w formie pisemnej i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca pobranie oświadczeń oraz wykazu na formularzach do pobrania ze strony internetowej http://www.bip.zwik.szczecin.pl w zakładce: przetargi.

Pozostałe dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

VI.       Złożenie wniosku.

1. Wykonawca powinien złożyć wniosek na formularzu nr 1, że ubiega się o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymienione w ust 6.

2. Wszystkie dokumenty tworzące wniosek winny być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy dokumentów, przy których Zamawiający zezwolił na złożenie ich w innej wersji językowej), czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem), zaś każdy wymagany przez Zamawiającego dokument oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji; imienna pieczęć i podpis). Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

4. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (imienną pieczęcią i podpisem).

5. Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów tworzących WNIOSEK były ułożone we właściwej kolejności i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona WNIOSKU oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem.

6. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

VII.     Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania

            Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

11. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

13. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.

16. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego  wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII.    Dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamawiający na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy nie będą spełniać warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu otrzymają wstępny SIWZ zostaną poproszeni o dostarczenie ofert wstępnych i zaproszeni przez zamawiającego do negocjacji. Zamawiający zaprosi do negocjacji nie więcej niż 10 wykonawców. Jeżeli większa liczba wykonawców będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu, zamawiający zaprosi wykonawców, którzy wykonali największą ilość wdrożeń oferowanego oprogramowania.

Wraz z zaproszeniem do negocjacji, Zamawiający prześle specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia. Podczas negocjacji przewiduje się prezentacje u zamawiającego oprogramowania, które oferują wykonawcy, dostarczenie wersji DEMO oraz udostępnienie przez wykonawcę do wglądu zamawiającego dokumentacji oprogramowania.

IX.            Prowadzenie postępowania.

Zamawiający informuje, iż po przeprowadzonych negocjacjach, a przed zaproszeniem do składania ofert ostatecznych może dokonać zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia sektorowego, a także zmienić kryteria oceny ofert.

X.              Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.

            W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

XI.            Informacja o negocjacjach z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty ostateczne.

1. Z trzema Wykonawcami, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający może przeprowadzić dalsze negocjacje, dotyczące w szczególności ceny, warunków płatności i terminu wykonania.

2. W przypadku mniejszej liczby Wykonawców, Zamawiający zaprosi do negocjacji tych Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

3. Negocjacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego. O terminie negocjacji Wykonawcy, o których mowa w ppkt 1 i 2, zostaną poinformowani na piśmie.

4. Podjęcie negocjacji z Wykonawcami(ą) nie powoduje ustania stanu związania ofertą. Odmowa podjęcia negocjacji przez Wykonawcę, nie powoduje ustania stanu związania ofertą.

5. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w ppkt. 1 i 2 do złożenia dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty, na podstawie której zaproszono Wykonawcę do negocjacji.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dodatkową, z wyłączeniem sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który nie podjął negocjacji z Zamawiającym będzie korzystniejsza.

XII.      podpisanie umowy.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na zasadach określonych w SIWZ. Umowa zostanie zawarta według wzoru - Formularz nr 5.

XIII.    Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W pierwszej kolejności powinno zostać zrealizowane profesjonalne szkolenie dla kadry kierowniczej Zamawiającego z podstaw budżetowania i zasad kontrolingu.

Wykonawca w swojej ofercie określi termin, uwzględniający wykonanie wszystkich przewidzianych niniejszym zamówieniem dostaw i usług, jeżeli będzie krótszy niż termin zakładany przez zamawiającego.

XIV.       Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Kierownik Działu Ekonomiczno – Finansowego mgr Dariusz Klonecki,

tel. 91-44-26-268, kom. 0723-190-830, e-mail: d.klonecki@zwik.szczecin.pl

Kierownik Działu Informatyki mgr Ewa Kolasińska, tel. (091) 44-26-228,  e?mail: ewakol@zwik.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_1.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 13:33:52 27.KB 155 razy
2 FORMULARZ_4_prawa_autorskie.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:48:51 24.KB 216 razy
3 FORMULARZ_2_oswiadczenie.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:48:38 23.KB 209 razy
4 FORMULARZ_3_wykaz_wdrozen.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:48:44 32KB 208 razy
5 Zalacznik_2_do_umowy_.doc (DOC, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:49:15 44.KB 211 razy
6 zalacznik_1_do_umowy_.doc (DOC, 74KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:49:07 74KB 216 razy
7 FORMULARZ_5_wzor_umowy.doc (DOC, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-03 11:48:57 175KB 214 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_oferentow-14_01_2013.doc (DOC, 36KB) 2013-01-15 13:30:11 36KB 528 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-01-2013 11:48:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Kolasińska 03-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 05-06-2013 14:14:43