Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I STUDNI WPUSTÓW ULICZNYCH”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy

 

1.           Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

2.           W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.           Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)                  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)                  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)                  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)                  nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania

       określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie

       pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące

       dokumenty:

 

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2013.

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.

 

8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

9.      Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10.   Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2013r.do godz.  1100w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin pok. 124 – I piętro.

 

11.   Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.01.2013r.o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego, przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323– III piętro sala konferencyjna.

 

12.   W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

14.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

15.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nim warunków przetargowych

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-02 09:39:07 90.KB 177 razy
2 FORMULARZ_NR_1_-__do_elektronicznego_wpisywania_cen.xls (XLS, 162KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-02 09:39:28 162KB 185 razy
3 UMOWA.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-02 09:38:54 114KB 175 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 254KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-02 09:38:48 254KB 190 razy
5 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-02 09:39:19 88.KB 180 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_koncowe.doc (DOC, 30KB) 2013-01-30 07:35:20 30KB 589 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-01-2013 09:38:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-01-2013 07:35:21