Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dostawa terminali inkasenckich do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71?682 Szczecin wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 216.686.000 zł, adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej  400.000 €  pt. :

”Dostawa terminali inkasenckich do ZWiK  Sp. z o. o. w Szczecinie”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ”przetargu nieograniczonego” z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy.

1.           Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów inkasenckich przeznaczonych do odczytywania stanów wodomierzy poprzez wprowadzanie ich z klawiatury i radiowo oraz akcesoriów komunikacyjnych.

2.         Termin wykonania zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie powinno być wykonane w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

3.         Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty :

a)      ofertę warunków wykonania zamówienia (formularz nr 1);

b)     oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4.1. rozdziału III SIWZ (formularz nr 2);

c)      aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

d)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

e)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS;

f)      aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt. 4.2.6. rozdziału III SIWZ;

g)     referencje, Deklaracje Zgodności, o których mowa w pkt. 4.4 rozdziału III SIWZ;

h)     dowód wniesienia wadium;

i)       opis przedmiotu oferty: oferowany sprzęt (formularz nr 4).

 

Uwaga:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

4.          W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

5.       Wadium  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360,

do dnia: 8.01.2013 r. do godz. 10 30

Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.         Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a)           w sprawach merytorycznych:

Bogusław Krasowski    -           Dział Sprzedaży

tel.: 91-44-26-236, tel. kom.: 0723-190-805, e-mail: b.krasowski@zwikszczecin.pl

b)w sprawach formalnych:

                 Ewa Kolasińska       -           Dział Informatyki,

         tel. 0 91 44 26 228,      e-mail : ewakol@zwik.szczecin.pl

7.                SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ i odpowiedzi na pytania  Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zakładu.

8.         Oferty należy składać w terminie do dnia:  8.01.2013 r.do godz.10 30

w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

9.         Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 8.01.2013 r.o godz.1100  w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Maksymiliana Golisza 10 w Szczeciniew sali nr 321.

10.       Kryterium oceny:

a)           Cena                              -           50 %

b)          wyższe parametry,

dodatkowe funkcjonalności

i wyposażenie                 -           50 %

11.       Termin związania ofertą: 60 dni.

12.       Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. Oferta ma zawierać wszystkie składniki zamówienia. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14.       W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_.doc (DOC, 64.KB) 2012-12-07 13:42:53 64.KB 494 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 FORMULARZ_1.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:24 32KB 298 razy
2 FORMULARZ_3_wzor_umowy_.doc (DOC, 84KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:35 84KB 301 razy
3 zal_4_umowy.xls (XLS, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:43:29 28.KB 292 razy
4 ZAL_1_opis_przedmiotu_.doc (DOC, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:53 119KB 296 razy
5 SIWZ_zestaw_inkasencki.doc (DOC, 206KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:17 206KB 310 razy
6 ZAL_2_Parametry_i_funkcjonalnosci_punkty_.doc (DOC, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:43:08 164KB 306 razy
7 zal_3_umowy.doc (DOC, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:43:21 41.KB 294 razy
8 FORMULARZ_2.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:29 24KB 291 razy
9 FORMULARZ_4.doc (DOC, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-07 13:42:39 101KB 293 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.doc (DOC, 25KB) 2012-12-19 12:40:18 25KB 453 razy
Wynik postępowania
1 do_BIP_informacja_o_wyborze.doc (DOC, 33.KB) 2013-01-24 12:35:34 33.KB 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 07-12-2012 13:42:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 07-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-01-2013 12:36:46