Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych

OGŁOSZENIE

 

Zakład  Wodociągów   i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w  Szczecinie, ul. M. Golisza 10 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości nie przekraczającej 400.000 euro pod nazwą:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH ”

 

Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 ze zm..) na podstawie art. 133 ust. 1  w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 w/w ustawy.

 

1.        Termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.        W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

3.        Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:

a)        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)       posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c)        dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)       znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)        nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 SIWZ.

 

4.     W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 3 rozdziału III SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, lub wydruk zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga!!! Wykonawcy prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

Uwaga !!!

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS odnoszące się do każdego z Wykonawców, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

 

5.      Szczegółowe warunki odnośnie przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

 

6.      Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia następujące dokumenty:

 

6.1.            deklaracje zgodności dla przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie wymagań normy PN – EN 124 : 2000 – dotyczy wyrobów wyszczególnionych w części nr 1
w pozycjach od nr 1 do nr 10, części nr 2 w pozycjach od nr 1 do nr 4, części nr 3 w pozycji nr 1.

 

6.2.            aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność własności wyrobu z PN - EN 124 : 2000 wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej będącej sygnatariuszem porozumień EA MLA, IAF MLA – dotyczy części nr 1 pozycji od nr 1 do nr 8, nr 10 i części nr 2 pozycji od nr 1 do nr 4.

 

6.3.            karty katalogowe zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich wyrobów wyszczególnionych w części nr 1, części nr 2, części nr 3.

 

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik.szczecin.plodnośnik przetargi → aktualne przetargi i zamówienia publiczne → zamówienia sektorowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp → przetargi 2012.

 

8.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Jarosław Skobel - tel 091 489 88 18

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 3

 

10.   Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

11.   Oferty należy składać w terminie do dnia 19.12.2012r. do godz.  1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. 124 – I piętro.

 

12.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012r.o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Golisza 10 71-682 Szczecin, pok. nr 323 – III piętro.

 

13.   Wadium  w wysokości: część nr 1 – 2.200 zł, część nr 2 – 1.500 zł,część nr 3 – 2.600 zł należy wpłacać przelewem na konto Bank PEKAO S.A Grupa PEKAO S.A I O/Szczecin al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360. Dla przelewów zagranicznych nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, SWIFT PKOPLPW. Inne formy wniesienia wadium określa SIWZ

 

14.   Kryterium oceny: cena - 100%

 

15.   Termin związania ofertą – 60 dni

 

16.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia i wskazanych w nich warunków przetargowych.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OSWIADCZENIE_NR_1.pdf (PDF, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:36 124KB 176 razy
2 UMOWA.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:20 118KB 179 razy
3 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_3.xls (XLS, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:52:02 148KB 183 razy
4 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_1.xls (XLS, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:48 154KB 199 razy
5 SIWZ.pdf (PDF, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:14 273KB 207 razy
6 OSWIADCZENIE_NR_2.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:42 112KB 171 razy
7 Formularz_nr_1_do_elektronicznego_wpisywania_cen_zadanie_nr_2.xls (XLS, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-12-03 09:51:54 150KB 180 razy
Wynik postępowania
1 04.03.2013.14.22.01_Ogloszenie_koncowe_o_wyniku.doc (DOC, 23.KB) 2013-03-04 14:22:01 23.KB 603 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-12-2012 09:51:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Skobel 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 04-03-2013 14:22:01